Revision

Revisionen är ett av kommunfullmäktiges demokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera den kommunala verksamheten.

Enligt kommunallagen granskar revisorerna årligen all verksamhet som bedrivs inom styrelsen, nämnderna och de bolag som kommunen äger eller är majoritetsdelägare i. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Ett särskilt revisionsreglemente styr fullmäktiges uppdrag till revisorerna.

Om du som medborgare i kommunen anser att vi borde uppmärksamma någon speciell verksamhet eller fråga kan du kontakta revisionen.

Kommunrevisionen biträds I granskningsarbetet av Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

Revisorer

Revisorer i Katrineholms kommun hittar du i kommunens förtroendemannaregister.

Revisorer i Katrineholm

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*