Ärendeförteckning 2017, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde den 26 januari 2017

1. Fastställande av dagordning
2. Information om Kostnad per brukare (Ensolution)
3. Aktuell information från verksamhetschefer
4. Rapportering a ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2016
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Allmänhetens frågestund
7. Yttrande över förslag till kemikalieplan för Katrineholm 2017-2020
8. Redovisning av inkomna domar 2016
9. Yttrande över inriktningsdokument för inköp
10. Internkontrollplan för 2017
11. Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten
12. Meddelanden

Sammanträde den 2 mars 2017

§ nr Ärende

13. Fastställande av dagordning
14. Information om bostadsanpassningsbidrag
15. Presentation av brand- och säkerhetssamordnare samt brandskyddsarbetet
16. Aktuell information från verksamhetschefer
17. Redovisning av delegationsbeslut
18. Allmänhetens frågestund
19. Patientsäkerhetsberättelse 2016
20. Yttrande över revisionsrapporten Översiktlig granskning av intern kontroll
21. Redovisning av genomförd internkontroll 2016
22. Redovisning av arbetsskador och tillbud 2016
23. Redovisning av avvikelser under 2016
24. Redovisning av synpunkter perioden juli-december 2016
25. Årsredovisning 2016
26. Anmälan om missförhållande enligt lex Sarah (brister i vårdkedja LS 1:17)
27. Revidering av delegationsordningen
28. Förändringar av boendeplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen
29. Meddelanden
30. Omprövning av personlig assistans enligt 9 § 2 p. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
31. Anmälan om bidragsbrott
32. Anmälan om lämplighet hos assistansanordnare

Sammanträde den 28 april 2017

§ nr Ärende

33. Fastställande av dagordning
34. Presentation av 2016 års resultat Kostnad per brukare (KPB)
35. Redovisning av arbetsmiljöenkät
36. Aktuell information från verksamhetschefer
37. Rapportering av ej verkställda beslut första kvartalet 2017
38. Redovisning av delegationsbeslut39. Allmänhetens frågestund
40. Yttrande över motion om äldredag för politiker
41. LS 2 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brist i utförande av insats)
42. LS 4 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (utebliven insats)
43. LS 5 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (bristande bemötande, bristande dokumentation)
44. Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 för personligt ombud
45. Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan 2017
46. Meddelanden
47. Yttrande över trafikstrategi och parkeringsstrategi48. Val av ny kontaktpolitiker på Strandgården

Sammanträde den 8 juni 2017

§ nr Ärende

49. Fastställande av dagordning
50. Presentation av nya verksamhetschefer
51. Information om hemtjänstens verksamhet
52. Redovisning av resultat från kvalitetsmätningar och analysarbete
53. Aktuell information från verksamhetschefer
54. Redovisning av delegationsbeslut
55. Allmänhetens frågestund
56. Yttrande över motion om att göra en utredning om möjligheterna att anordna en undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen och äldrevården
57. Antagande av SKL:s rekommendation "Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende för äldre"
58. Uppföljning av åtgärdsplan utifrån anmälan enligt lex Sarah (brister i bemötande av anhöriga)
59. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2017
60. Meddelanden

Sammanträde den 31 augusti 2017

§ nr Ärende

61. Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris
62. Fastställande av dagordning
63. Information - Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
64. Information - Byggnation av nytt äldreboende
65. Aktuell information från verksamhetschefer
66. Redovisning av delegationsbeslut
67. Allmänhetens frågestund
68. Redovisning av nattfastemätning våren 2017
69. Nattillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen hösten 2016
70. Yttrande över hastighetsplan för Katrineholms kommun
71. Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder
72. Effekter av förändringar i betalningsansvarslagen
73. Anmälan om missförhällande enligt lex Sarah (brist trygghetslarm, utebliven insats)
74. Förslag om höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
75. Vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2018-2020
76. Ansökan från HS Care AB om att bli extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen valfrihetssystem
77. Ansökan från Katrineholm Omsorg om att bli extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen valfrihetssystem
78. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2017
79. Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar
80. Meddelanden

Sammanträde den 28 september 2017

§ nr Ärende

81. Fastställande av dagordning
82. Information - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
83. Aktuell information från verksamhetschefer
84. Redovisning av delegationsbeslut
85. Allmänhetens frågestund
86. Delårsrapport vård- och omsorgsnämnden perioden januari-augusti 2017
87. Översyn av vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för föreningsstöd
88. Återkoppling av hur 2016 års kvalitetspris har använts
89. Val av nya kontaktpolitiker för Lövåsgårdens korttidsboende, Strandgården och barn och ungdom
90. Val av ny ersättare i enskilda utskottet
91. Meddelanden

Sammanträde den 26 oktober 2017

§ nr Ärende

92. Fastställande av dagordning
93. Information om nyckelfri hemtjänst
94. Information om nya äldreboendet
95. Aktuell information från verksamhetschefer
96. Rapportering av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2017
97. Redovisning av delegationsbeslut
98. Allmänhetens frågestund
99. Utvärdering av försöksverksamhet med trygg hemgång
100. Återrapport från verksamheterna gällande åtgärder efter nattillsyn hösten 2016
101. Yttrande över motion om att begära utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen
102. Sammanträdesdagar 2018
103. Meddelanden


Sammanträde den 7 december 2017

§ nr Ärende

104. Fastställande av dagordning
105. Redovisning av undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
106. Redovisning av den nationella brukarunder¬sökningen inom funktionshinderområdet 2017
107. Aktuell information från verksamhetschefer
108. Redovisning av delegationsbeslut
109. Allmänhetens frågestund
110. Fördelning av föreningsbidrag år 2018 samt ändring i riktlinjer om föreningsstöd
111. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2018
112. Yttrande över motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun
113. Strategi för välfärdsteknik inom vård och omsorg
114. Fastställande av plan med budget för vård- och omsorgsnämnden 2018-2020
115. LS 8 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brister i bemötande)
116. LS 9 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (fysiskt övergrepp, brister i bemötande)
117. LS 10 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brister i handhavande av planeringssystem, uteblivna hemtjänst¬insatser)
118. LS 11 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (ekonomiskt övergrepp/misstänkt stöld)
119. LS 12 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (ekonomiskt övergrepp/misstänkt stöld)
120. Meddelanden
121. Avslutning


Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*