Ärendeförteckning 2017, socialnämnden

Socialnämnden 2017-01-25

§1 Sekretessärende

§2 Fastställande av dagordning

§3 Tema - Boendegruppen

§4 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens område

§5 Revidering av socialnämndens kvalitetsledningssystem

§6 Yttrande över remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun

§7 Angående motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

§8 Redovisning av synpunkter och klagomål 2016

§9 Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten för 2016

§10 Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017

§11 Attestförteckning 2017

§12 Verksamhetsinformation

§13 Anmälan av delegationsbeslut

§14 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-03-01

§15 Sekretessärende

§16 Sekretessärende

§17 Fastställande av dagordning

§18 TEMA - #jagmed

§19 Socialnämndens årsredovisning för 2016

§20 Yttrande över revisionsrapport om internkontrollen

§21 Internkontrollrapport för 2016 samt reviderad plan för 2015-2018

§22 Tillsynsplan för 2017

§23 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden

§24 Delegationsordning för socialnämnden

§25 Verksamhetsinformation - förvaltningens aktiviteter 2017 samt fördelning av budgetramen 2017

§26 Anmälan av delegationsbeslut

§27 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-04-19

§§ 28-34 Sekretessärenden

§35 TEMA - Ungdomsenheten

§36 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - första kvartalet 2017

§37 Yttrande över revisionsrapport - placering av barn och unga i HVB hem

§38 Verksamhetsinformation

§39 Anmälan av delegationsbeslut

§40 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-05-17

§41 Fastställande av dagordning

§§ 42-48 Sekretessärenden

§ 49 TEMA - Vårnäs

§ 50 Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017

§ 51 Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga

§ 52 Verksamhetsinformation

§ 53 Delegationsbeslut

§ 54 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-06-14

§55 Fastställande av dagordning

§§ 56-62 Sekretessärenden

§63 TEMA- Lyckliga gatorna

§64 Val av klagomålsdelegation

§65 Val till utskott

§66 Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4

§67 Verksamhetsinformation

§68 Delegationsbeslut

§69 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-08-16

§70 Fastställande av dagordning

§§ 71-78 Sekretessärenden

§79 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - andra kvartalet 2017

§80 Socialförvaltningens underlag för övergripande plan med budget 2018

§81 Utdelning socialnämndens föreningsbidrag 2017 till Kvinno- och tjejjouren Miranda

§82 Verksamhetsinformation

§83 Anmälan av delegationsbeslut

§84 Meddelanden

§85 Avtackningar

______________

Socialnämnden 2017-09-20

§ 86 Fastställande av dagordning

§§ 87-90 Sekretessärenden

§ 91 Presentation

§ 92 TEMA-Försörjningsstöd

§ 93 Delårsrapport för socialförvaltningen 2017

§ 94 Verksamhetsinformation

§ 95 Delegationsbeslut socialnämnden 2017-09-20

§ 96 Meddelanden socialnämnden 2017-09-20

______________

Socialnämnden 2017-10-25

§ 97 Fastställande av dagordning

§§ 98-101 Sekretessärenden

§ 102 TEMA Dagöholm

§ 103 Ändring av attestförteckning för höst och vinter 2017

§ 104 Sammanträdesdagar 2018 - socialnämnden samt dess utskott

§ 105 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - tredje kvartalet 2017

§ 106 Reviderade riktlinjer avseende vuxenärenden inom enheten Bistånd barn, unga och vuxna (BUV)

§ 107 Utredning enligt Lex Sarah

§ 108 Föreningsbidrag- tilläggsförslag

§ 109 Verksamhetsinformation

§ 110 Anmälan av delegationsbeslut

§ 111 Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon