8 juni 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 7 juni 2018

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 7 juni 2018.De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Nattfasta - resultatmål våren 2018

Med nattfasta menas tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi.
Målet är att andelen brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är kortare än 11 timmar ska öka (med hänsyn taget till den enskildes önskemål).

Vårens mätning visar att 46 procent av brukarna hade en nattfasta kortare än 11 timmar. Detta är en förbättring från våren 2017 då siffran låg på 35 procent och hösten 2017 då siffran låg på 39 procent.

Yttrande över förslag till biblioteksplan

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över förslag till biblioteksplan.

Nämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till biblioteksplan.

Yttrande över motion om att skapa tidigt intresse för jobb inom äldre- och handikappomsorgen

Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från kristdemokraterna. Motion handlar om att skapa tidigt intresse för jobb inom äldre- och handikappomsorgen.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att förvaltningen, genom arbetet med vårdinformatörer samt genomförande av sommarkurs för åttonedeklassare, har en etablerad marknadsföring av vård- och omsorgsyrket. Någon ytterligare marknadsföringsinsats via ytterligare praktik bedöms inte nödvändig i nuläget.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det till kommunledningsförvaltningen. Nämnden föreslår att motionen ska avslås.

Revidering av Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet - hemtjänst

År 2011 införde kommunen ett valfrihetssystem för brukare i biståndsbedömd hemtjänst som beviljas enligt Socialtjänstlagen.
Förvaltningen har nu gjort en översyn av förfrågningsunderlaget som beskriver de tjänster som ingår i valfrihetssystemet samt krav för att bli godkänd som utförare och krav på de tjänster som utförs.
Vissa redaktionella ändringar föreslås samt att genomförandeplanen ska uppdateras minst en gång per halvår.

Vård- och omsorgsnämnden godkände föreslagna revideringar att gälla från den 1 juli 2018.

Ändrad habiliteringsersättning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela
statsbidrag till kommunerna. Syftet är att stimulera kommuner att införa eller höja en låg dagpenning (habiliteringsersättning). Habiliteringsersättning gäller personer som deltar i daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått 1 925 000 kronor från Socialstyrelsen. Bidraget är ett engångsbelopp under 2018.

Nämnden beslutade att

 • Att höja habiliteringsersättningen med 5 kronor/timme till 15 kr/timme under perioden 1 januari – 31 december 2018. Höjningen betalas ut retroaktivt från och med den 1 januari 2018.
 • Habiliteringsersättning kan utbetalas för närvaro upp till 8 timmar/dag, maximalt 40 timmar/vecka. Ett tillägg för obekväm arbetstid efter klockan 17 vardagar samt lördag och söndag ska utbetalas med 2 kronor extra per timme.
 • Förändringarna med ökad veckoarbetstid samt höjd ersättning för obekväm arbetstid gäller perioden den 1 augusti - 31 december 2018.
 • Den ökade timersättningen och möjligheten till högre veckoarbetstid samt ob-tillägg beslutas på ett år i taget. Detta utifrån hur planen med stimulansmedlen ser ut framåt.

Länsgemensam strategi för stöd till anhöriga

Nämnden för Samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) beslutade den 8 september 2017 att anta en länsgemensam strategi för stöd till anhöriga.
Strategin bygger på kartläggning av samlade erfarenheter och kunskaper från olika utvecklingsarbeten i landet som syftar till att ge anhöriga stöd.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att vård- och omsorgsförvaltningen fortsättningsvis ska följa den gemensamma strategin.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Regeringen har beslutat att införa en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen om att kommunerna utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.

Nämnden beslutade att från 1 september 2018 införa förenklat beslutsfattande för vissa hemtjänstinsatser för äldre enligt följande:

 • Matdistribution och trygghetslarm för personer över 67 år.
 • Hemtjänst service, i form av städ och tvätt till en omfattning av 7 timmar per månad till personer över 70 år.
 • Hemtjänst service, i form av städ, tvätt, inköp och promenader till en omfattning av 15 timmar per månad till personer över 80 år.
 • Hemtjänst omvårdnad maximalt tre timmar per dag, i samband med hemgång från sjukhus. Avser personer som sedan tidigare inte har hemtjänst från kommunen. Beslutet ska gälla under tre dagar då en ny bedömning ska göras för att utreda behov av fortsatta insatser.

Avgifter ska tas ut enligt kommunens styrdokument KFS 4.22 och 4.13.
Förvaltningen ska ta fram riktlinjer som ska beslutas av nämnden den 30 augusti 2018. Förenklat beslutsfattande införs på försök t.o.m. augusti 2019 och ska utvärderas.

Revidering av delegationsordningen

Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsordning. Ändringar föreslås bland annat utifrån den nya Kommunallagen och nämndens planerade beslut om förenklad handläggning av vissa insatser för äldre. Avsnittet 6.4 om lex Sarah föreslås ändras så att verksamhetschef för myndighets- och specialistfunktion får delegation att fatta dessa beslut.

Nämnden godkänder de föreslagna revideringarna att gälla från den 1 juni 2018.

Arbetsmodell efter trygg hemgång

Utifrån nämndens beslut i oktober 2017 har förvaltningen arbetat vidare med arbetsmodell för att ta emot personer med insatser från kommunen som skrivs ut från slutenvården.

Nämnden uppdrog till förvaltningen att fortsätta det pågående utvecklingsarbetet. Rapportering ska ske kontinuerligt och en skriftlig rapportering i juni 2019.

Redovisning av planerade och genomförda åtgärder efter nattinspektion

Nämnden beslutade i mars 2018 att överlämna rapporten om nattinspektion till respektive verksamhetsområde för åtgärder.
Förvaltningens verksamheter har tagit del av rapporten som sammanställts av medicinskt ansvarig sjuksköterska och redovisar vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i verksamheten.

Nämnden beslutade att lägga återrapporten till protokollet.

Beslut om utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2018

Nämnden beslutade att 2018 års kvalitetspris ska delas ut till:

 • Granhedens korttidsboende, 25 000 kronor.
 • Hemtjänstens kulturombud och frivilliga (Centrum, Norr, Söder, Öster), 10 000 kronor.
 • Gustaf Engvall, Resurscenter, 10 000 kronor.

Prisen kommer att delas ut vid nämndens sammanträde den 30 augusti 2018.

Dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden

I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft ska ett dataskyddsombud utses och anmälas till Datainspektionen.

Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som dataskyddsombud. Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet. Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden för Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kronor per år och finansieras via kommunledningsförvaltningens budget.

Nämnden beslutade att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden.

Anmälan enligt lex Sarah

Nämnden behandlade två ärenden enligt lex Sarah.

Den första händelsen handlade om att en medarbetare glömde sätta på ett rörelselarm när hen lämnade avdelningen. Brukaren kom inte till skada.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att detta inte ska hända igen samt att händelsen att händelsen inte utgör en påtaglig risk för ett missförhållande.

Den andra händelsen handlade om att en brukare fallit flera gånger. Utredningen visar på brister i hantering av larm, brister i användande av sänggrind, brister i introduktion, kommunikation och dokumentation.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska risken att det händer igen samt att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande. Därmed skickas ärendet vidare till inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Händelsen har även anmälts till IVO enligt Lex Maria.

Sidansvarig: Nämndsekreterare

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*