7 december 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 6 december 2018

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 6 december 2018.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Fördelning av 2019 års föreningsbidrag

Föreningskonsulenten har tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens controller upprättat förslag till fördelning av 2019 års föreningsbidrag. Det ekonomiska utrymmet för fördelning är 214 000 kronor. I förslaget fördelas 181 590 kronor ut till föreningarna. Kvar finns då 32 410 kronor att använda för ansökningar som tillkommer under 2019. 

Nämnden beslutade att fördela föreningsbidragen för år 2019 i enlighet med det upprättade förslaget.

Förslag om bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2019

FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Katrineholm, Flen och Vingåker har ansökt om anslag till 2019 års lekoteksverksamhet.

Nämnden beslutade att betala ut 375 000 kronor som bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet för år 2018. 

FUB kommer att bjudas in till ett nämndsammanträde under våren för att berätta mer om lekoteksverksamheten.

Habiliteringsersättning för år 2019

Habiliteringsersättning gäller personer som deltar i daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under 2018 fick nämnden ett statsbidrag för att höja habiliteringsersättningen.

På grund av det oklara regeringsläget och statsbudget 2019, har kommunfullmäktige beslutat att avsätta medel för att täcka ökade kostnader för habiliteringsersättning även under 2019, om inte medel avsätts i statsbudgeten.

Nämnden beslutade att:

  • Habiliteringsersättningen ska vara 15 kronor/timme även under 2019.
  • Habiliteringsersättning kan utbetalas för närvaro upp till 8 timmar/dag, maximalt 40 timmar/vecka. Ett tillägg för obekväm arbetstid efter kl. 17 vardagar samt lördag och söndag ska utbetalas med 2 kronor extra per timme.
  • Förändringarna med ökad veckoarbetstid samt höjd ersättning för obekväm arbetstid ska ligga kvar under 2019.
  • Den ökade timersättningen och möjligheten till högre veckoarbetstid samt ob-tillägg beslutas på ett år i taget.

Svar på motion om funkisglädje

Liberalerna har lämnat in en motion om kommunen ska ansöka om medlemskap i Funkisglädje. Det är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med funktionsnedsättning.

Av vård- och omsorgsförvaltningens yttrande framgår att aktiviteter erbjuds utifrån brukarnas behov och intressen. Brukarnas eventuella intresse av Funkisglädjes utbud skulle kunna vara en fråga att föra dialog kring under brukarråd.

Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och översända det till kommunledningsförvaltningen. Nämnden föreslår att motionen ska avslås.

Svar på motion om måltidsvän

Kristdemokratierna har lämnat in en motion om måltidsvän och föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen utreder möjligheten till att initiera projektet måltidsvän i Katrineholms kommun tillsammans med föreningar ur civilsamhället.

Av vård- och omsorgsförvaltningens yttrande framgår att kommunen erbjuder olika insatser kopplat till måltid och social gemenskap för personer som bor i ordinärt boende. Den sammantagna bedömningen är att förvaltningen har verksamheter som är i linje med det som måltidsvän avser.

Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och översända det till kommunledningsförvaltningen. Nämnden föreslår att motionen ska avslås.

Revidering av förfrågningsunderlag - valfrihetssystem för brukare enligt lagen om valfrihet - hemtjänst

Förvaltningen har sett över förfrågningsunderlaget och föreslagit vissa ändringar. Bland annat införs en skrivning om den nya tillståndsplikten enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för externa utförare av hemtjänst, som börjar gälla den 1 januari 2019. Från och med den 1 april 2019 föreslås att servicehus inte längre ska ingå som valbart alternativ i förfrågningsunderlaget enligt LOV, då dessa brukare har beslut om särskilt boende. Extern utförare som detta datum har brukare på servicehus, behåller dessa så länge brukaren själv önskar. En brukare kan dock alltid byta till kommunen som utförare, men inte till annan extern utförare. Datumet är satt utifrån att avtalen med de flesta externa utförarna förnyas vid den tidpunkten.

Under avsnitten Styrdokument och Kvalitetssystem föreslås även vissa redaktionella ändringar.

Nämnden beslutade att fastställa det reviderade förfrågningsunderlaget att gälla från den 1 januari 2019.

Ansökan om fusion från Vionord

Vionord Omsorg & Service Syd AB bedriver hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem. De har nu ansökt att fusionera sina verksamheter i Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Strängnäs och Skövde till ett gemensamt bolag. Anledningen är för att underlätta för inblandade parter och förenkla hanteringen av verksamheterna samt för att söka tillståndsprövning hos IVO.
Bolaget som kommer ta över verksamheten är Vionord Omsorg och Service AB. Bolaget kommer vara arbetsgivare åt alla medarbetare i respektive kommun och kommer utifrån nuvarande status att omsätta cirka 65 miljoner kronor på årsbasis.

Vård- och omsorgsförvaltningen har träffat VD för Vionord och gått igenom att ansökan uppfyller kraven utifrån förfrågningsunderlaget.

Nämnden beslutade att godkänna att Vionord Omsorg & Service Syd AB överlåter till Vionord Omsorg & Service AB att bedriva hemtjänst i Katrineholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem. Nämnden uppdrar till verksamhetschef för myndighets- och specialistfunktionen att skriva kontrakt.

Redovisning av särskilt uppdrag till kommunstyrelen - plan för byggnation av ny gruppbostad

Kommunstyrelsen har gett ett särskilt uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunledningsförvaltningen och KFAB ta fram en plan för byggnation av ytterligare en gruppbostad enligt LSS.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att en ny gruppbostad enligt LSS öppnas. Boendet bör inrymmas i en tillgänglig fastighet eller del av en fastighet som ägs av KFAB. Boendets yta behöver kunna anpassas till ändamålet. Boendet behöver vara klart hösten 2020. Finansiering av boendets driftskostnad föreslås ske inom vård- och omsorgsnämndens ram genom medel som tillförs nämnden på grund av volymökningar men även eventuell ramjustering.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*