31 augusti 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 30 augusti 2018

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 30 augusti 2018.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Rapport av ej verkställda beslut andra kvartalet 2018

Enligt gällande lagar ska nämnden en gång per kvartal rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader för dagen för beslutet.

Vid andra kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut:

Äldreomsorg – särskilt boende 7 beslut (3 kvinnor, 4 män)

5 beslut (1 kvinnor och 4 män) var verkställda vid rapporteringstillfället.
1 beslut (kvinna) kommer att verkställas den 1 september. 1 kvinna har tackat nej till ett erbjudande.

Omsorg till personer med funktionsnedsättning 6 beslut (3 kvinnor, 3 män).

En kvinna har tackat nej till två erbjudanden. En man har tackat nej till ett erbjudande. 2 beslut var verkställda vid rapporteringstillfället.

Nämnden beslutade att överlämna rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna.

Rapport om arbetet i hemtjänsten

Tf. förvaltningschefen Susanna Kullman redovisade resultatet av den översyn som gjorts av den interna hemtjänsten i Katrineholms kommun.

Nämnden beslutade att lägga rapporten till protokollet.

Riktlinje för förenklat beslutsfattande av vissa hemtjänstinsatser för äldre

Nämnden beslutade i juni 2018 att införa förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre från den 1 september 2018. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram en riktlinje och förbereda för att införa förenklat beslutsfattande.

Nämnden beslutade att fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer med ett tillägg.
Förenklat beslutsfattande införs på försök t.o.m. aug 2019 och ska utvärderas.

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2018

De synpunkter som kommit till förvaltningen ska redovisas för nämnden två gånger per år. Under januari-juni har sju synpunkter blivit registrerade som allmän handling. De visar ingen heltäckande bild av medborgarnas åsikter om verksamheten, utan mera exempel på vad det kan inkomma synpunkter om. Kommunicering och åsikter kring planering av enskilda brukares beviljade insatser, som ibland tangerar till att vara synpunkter, finns inte med i denna redovisning.

Nämnden beslutade att lägga redovisningen till protokollet.

Underlag för övergripande plan med budget 2019

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat underlag för vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget 2019.
Nämndens interna budgetfördelning och satsningar bearbetas under hösten 2018 och fastställs av den nya nämnden i januari 2019.

Nämnden beslutade att anta underlaget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Fyllnadsval

Ulf Jonasson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Som ersättare efter Ulf Jonasson valde nämnden

  • Helena Gärtner (M) som ny ledamot i pensionärsrådet.
  • Lennart Olsson (S) som ny ordförande i byggkommittén
  • Mirjana Cvrkalj (M) som ny ledamot i byggkommittén
  • Helena Gärtner (M) som ny kontaktpolitiker för Igelkottens vård-/demensboende.

Uppdragen gäller för tiden t.o.m. den 31 december 2018.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*