28 september 2018

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 27 september 2018

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 27 september 2018.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Delårsrapport för vård- och omsorgsnämnden januari-augusti 2018

Nämndens resultat för delåret visar på ett underskott om ca -16,5 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på:

  • Ökade personalkostnader inom flera verksamhetsområden.
  • Höga sjuktal hos tillsvidareanställd personal samt hos timvikarier.
  • Övertid och fyllnadstid har ökat.
  • Extern hemtjänst har ökat i utförda timmar.
  • Extern LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ökat i utförda timmar.

Vård- och omsorgsförvaltningen har vidtagit åtgärder under året, men dessa åtgärder har inte gett full effekt. Det krävs ett stort arbete gällande medarbetarnas schemaläggning för att använda resurserna rätt och främja Heltid som norm. Vidare krävs ett ökat fokus på att få medarbetarna åter i arbete och arbeta preventivt med korttidsfrånvaro. Inom vissa områden krävs mer närvarande chefer som arbetar nära medarbetarna med fokus på kvalitet och ekonomi.

Nämnden beslutade att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

Förslag om ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente

Som en följd av ändrad lagstiftning har förvaltningen uppmärksammat behov av redaktionella ändringar i nämndens reglemente.

Nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen/fullmäktige att ändra nämndens reglemente KFS 1.18 i enlighet med förvaltningens förslag.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*