31 augusti 2018

Service- och tekniknämndens beslut den 30 augusti 2018

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 30 augusti 2018. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning Simhallen

På grund av en skada i stora bassängen har KFAB och service- och teknikförvaltningen av säkerhetsskäl beslutat att stänga av den stora sim- och hoppbassängen i simhallen. Äventyrsbadet, lilla bassängen och bubbelpoolen är fortfarande öppna för besökare. Utifrån skadeläget har fastighetsägaren beslutat att genomföra en mer omfattande renovering av simhallen. Enligt de uppgifter som finns i dagsläget förväntas renoveringen pågå minst under kvarvarande del av 2018. Då förvaltningen i nuläget inte kan erbjuda en fullgod badupplevelse till våra medborgare och besökare, föreslås att entrépriserna till simhallen sänks och återbetalning av badkort görs.

Service- och tekniknämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige ställa sig bakom förvaltningens förslag om justerande avgifter gällande simhallen. Under pågående renovering av simhallen är förslaget att justera entrépriserna till simhallen samt återbetala badkort. De justerade entrépriserna gäller från den 15 augusti och under så lång tid som den stora simbassängen hålls stängd på grund av renoveringen.

Från och med den 15 augusti säljs inte längre några badkort. Återbetalning av köpta badkort är möjlig till och med den 30 september 2018 och återbetalning räknas månadsvis. För dem som väljer att avstå från att lösa in sitt badkort, kan efter den 30 september fortsätta använda sitt badkort under den tid som kortet är giltigt.

Underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021

Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021 enligt gällande direktiv och anvisningar.

En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt och utveckling är god tillgång på mark för bostadsbyggande och etableringar. Förvaltningen ska säkerställa att hållbarhetsarbetets tre perspektiv; miljö-, ekonomi- och det sociala perspektivet tillvaratas och blir belysta när nya detaljplaner arbetas fram eller när förvaltningen yttrar sig i planärenden.

Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera företag i Katrineholm. Genom en utvecklad medborgardialog, i både tät- och kransorter, vill service- och teknikförvaltningen satsa på närmiljön för kommunens invånare.

Medborgarna ska lättare kunna välja cykeln före bilen. Detta gör förvaltningen genom att, vintertid, hålla cykelbanor is- och snöfria, både genom mer konventionella metoder eller nya metoder som sopsaltning. Sopsaltning kommer att genomföras för första gången vintern 2018/2019.

I samråd med bildningsnämnden schemaläggs lunchen och blir därmed obligatorisk. Detta för att ytterligare skapa förutsättningar för bättre studieresultat och hälsa bland barn och unga i enlighet med de mål som finns uppsatta i kommunens folkhälsodirektiv 2017-2019 med fokus på barn och unga.

Mat är liv och lust är det gemensamma arbetsnamnet för utvecklingen av måltiderna inom äldreomsorgen. En del i denna utveckling är införandet av sociala måltider vilket innebär att personal äter tillsammans med de äldre på kommunens särskilda boenden. Detta bedöms bidra till en lugnare och tryggare måltidsmiljö och öka känslan av gemenskap.

För att erbjuda ett meningsfullt och aktivt kultur- och fritidsliv för kommunens medborgare så fortsätter utvecklingen av Sportcentrumområdet till en jämställd mötesplats där alla känner sig välkomna och trygga som en del i arbetet med att uppnå Artikel 6 och Artikel 20 i europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR). En del i detta är att arbeta vidare med HBTQ-certifieringen samt satsa på nya och fler aktiviteter. Detta innebär att verksamheten når fler personer med olika bakgrund och förutsättningar och ger den enskilda individen en större möjlighet att hitta "sin" idrott eller utöva sitt fritidsintresse.

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de resultatmål och den investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021. Service- och tekniknämnden ställer sig bakom föreslagna hyror och avgifter för 2019.

Service- och tekniknämnden beslutade att underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen.

Granskningsyttrande-Grönplan för Katrineholms stad

Service- och tekniknämnden har tagit del av granskningsunderlag Grönplan för Katrineholms stad. Grönplanen är en fördjupning av översiktsplanen för Katrineholms stad och ska fungera som ett vägledande, långsiktigt planeringsdokument för gröna miljöer. Grönplanen har tagits fram av tjänstemän samt förtroendevalda i Katrineholms kommun med stöd av konsulter. I tidigare samrådsyttrande lyfte service- och tekniknämnden fram behovet av en grönplan även för landsbygden. I Samhällsbyggnadsförvaltningen samrådsredogörelse framgår att nästa steg i arbetet blir att ta fram en grönplan som tematiskt tillägg till Översiktsplanen 2030 – del landsbygd. I de delar den nya Grönplanen påverkar service- och tekniknämndens ansvar för drift och underhåll behöver utrymmet för driftskostnaderna justeras.

Service- och tekniknämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till Grönplan för Katrineholms stad.

Svar på ansökan om kommunalt bidrag för projektering och reparation av bro i vägsamfälligheten Forsa bruk

Vägsamfälligheten Forsa bruk har genom skrivelse gjort en ansökan om kommunalt bidrag för projektering och reparation av bro. Den framräknade kostnaden för projektering och reparation har beräknats till 1 600 tkr.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att ge bidrag enligt de riktlinjer som är framtagna av Katrineholms kommun. I detta dokument står beskrivet att det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Vägsamfälligheten Forsa bruk är således juridiskt ansvarig för den väg och bro som ansökan syftar till. Katrineholms kommun har ingen ägarandel i Vägsamfälligheten och således inget juridiskt ansvar för bron. I enlighet med dessa riktlinjer finns ett tydligt styrdokument hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till enskilda vägar.

Det står också tydligt och klart att kommunen inte betalar ut bidrag till förrättningskostnader, byggande eller upprustning av väg. Bidrag till upprustning av väg till Vägsamfälligheten Forsa Bruk ingår således inte.

Service- och tekniknämnden beslutade att avslå vägsamfälligheten Forsa bruks ansökan om bidrag för projektering och reparation av bro.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*