1 oktober 2018

Service- och tekniknämndens beslut den 27 september 2018

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 27 september 2018. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Uppdrag-uppdatering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium

Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att uppdatera regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium.

Nämnden beslutade att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium.

Uppdrag- uppdatering av anvisningar för affischering på föreningstavlor

Service – och tekniknämndens ordförande har uppmärksammat behov av att uppdatera anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun.

Nämnden beslutade att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att utreda och ge förslag på uppdaterade anvisningar för affischering på föreningstavlor i Katrineholms kommun.

Samråd detaljplan för Sjöholm 2:31, del av Sjöholm 2:2

Service- och tekniknämnden har tagit del av Samråd detaljplan för Sjöholm 2:31 samt del av Sjöholm 2:2.

Service- och teknikförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen i sig men vill gärna delta i det fortsatta arbetet när dagvattenhantering ska planeras. Beroende på vilket alternativ för dagvattenhantering som används kan det vid driftsöverlämnande medföra olika behov av resurser såsom kompetens och ekonomiska medel. Samrådshandlingarna beskriver Service- och teknikförvaltningens kommande utökade uppdrag avseende drift och skötsel av ny stig, allmän grillplats och sophämtning. Här kan också drift och underhållskostnader tillkomma för bryggor och dagvattenhantering.

Nämnden beslutade att ta yttrande som nämndens eget och översända det till Samhällsbyggnadsförvaltingen.

Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2018

Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti 2018. Rapporten innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål och indikatorer, ekonomisk utfall för perioden samt investeringsredovisning för perioden.

Service- och tekniknämnden beslutade att godkänna delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2018, anta den som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Godkännande av ordförandes yttrande till förvaltningsrätten gällande mål 7047-18

Förvaltningsrätten i Linköping ger service- och tekniknämnden möjlighet att yttra sig angående överklagande om laglighetsprövning enligt Kommunallagen (mål 7047-18, renovering av bro Forssa Bruk). Yttrandet ska vara domstolen tillhanda senast 15 oktober 2018. Då nästa nämndsammanträde infaller först i slutet av oktober behöver nämndens ordförande yttra sig över överklagandet.

Service- och tekniknämnden beslutade att uppdra till ordföranden att yttra sig över överklagande om laglighetsprövning enligt Kommunallagen (mål 7047-18).

 

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*