8 oktober 2018

Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2018

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. 

Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Katrineholms kommun

Kommunledningsförvaltningen har ställt samman en delårsrapport och överlämnat det till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten 2018 för Katrineholms kommun till handlingarna.

Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, bildande av gemensamt utbildningsbolag

Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) har inkommit till Katrineholms kommun med en skrivelse om bildande av ett gemensamt utbildningsbolag med Elbranschens Utvecklings- och utbildningscentrum. Målsättningen är att säkerställa installationsbranschens framtida kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom styrelsen i IUC:s förslag till att bilda ett nytt utbildningsföretag genom en sammanslagning med Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter.


Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*