28 november 2018

Kommunstyrelsens beslut den 28 november

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Sörmlandstaxan 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om

1. Nya priser för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar 1-zon, lågtrafikkort samt enkelbiljetter från den 1 januari 2019.

2. Att införa två nya produkter i Sörmlandstaxan från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och 3-dygn.

3. Att bytestiden för resor i 3 eller flera zoner förlängs till 180 minuter från den 1 januari 2019.

Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis. Myndighetens rätt att ta ut avgiften regleras i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik från den 1 januari 2019.

Förslag om ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1.18

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med förslag på ändring i reglemente för vård- och omsorgsnämnden, KFS 1.18. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut om ändring i reglemente för vård- och omsorgsnämnden, KFS 1.18.

Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets delårsrapport

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta lägga delårsrapporten från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet till handlingarna.

Delårsrapport Västra Sörmlands räddningstjänst

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst till handlingarna.

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2018 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna för kännedom.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Svar på motion om Kafé fullmäktige

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om Kafé Fullmäktige. I motionen lämnas följande yrkande: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa Kafé Fullmäktige i Katrineholm.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Svar på motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter (KS/2017:507)

Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger hult (L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin (L) samt John-Erik Nyman (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att personalkontoret utarbetar, tillsammans med samtliga förvaltningar, ett standardiserat utvärderingsförfarande som motionen föreslår.

Med hänvisning till det pågående arbetet utifrån beslutad övergripande kompetensförsörjningsplan föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Svar på motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser (KS/2018:99)

Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) samt Lars Levin (L) har lämnat en motion i vilken de yrkar att
- Samtliga förvaltningar uppdras att kritiskt granska hur man använder utbildad, behörig eller legitimerad personals tid.
- Samtliga förvaltningar tar fram förslag, förankrade hos berörda grupper, på hur Katrineholms kommun skulle kunna optimera användningen av berörd personals tid och kompetenser.
- Som följd av ovanstående, fastställa vilka arbetsuppgifter inom verksamheterna som skulle kunna utföras av annan personal där konkurrens inte föreligger.
- Samtliga förvaltningar tar fram förslag på roller som kan skapas där samma kompetens- eller legitimationskrav inte finns och se över vilka kompetenser dessa roller kräver samt vilka yrkesgrupper som kan rekryteras till de rollerna.

Med hänvisning till pågående processer och avtal föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Svar på motion om sex timmars arbetsdag

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) lämnat en motion i vilken de yrkar om att införa ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag, i någon av Katrineholms kommuns verksamheter. Detta i syfte att få en förbättrad arbetsmiljö, få ned höga sjuktal i kvinnodominerade yrken och att öka kommunens anseende som attraktiv arbetsgivare. Motionärerna vill också se ifall sex timmars arbetsdag skulle kunna bidra till att få bort schemalagda delade turer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Remissvar regional livsmedelsstrategi

Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag att arbeta fram en ny regional livsmedelsstrategi. Regionförbundet valde att dela uppdraget med Länsstyrelsen i Södermanlands län samt LRF Södermanland.

Kommunstyrelsen beslutar att anta service- och tekniknämndens yttrande som sitt eget.

Återrapportering - plan för friluftsliv

I kommunfullmäktiges Övergripande plan med budget 2018-2020 (KF 2017-11-20 § 186) fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för friluftsliv.

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen plan för friluftsliv till budgetberedningen för 2020.

Återrapportering – Utredning av kostnader och möjlig lokalisering av en begravningsplats för husdjur (smådjur)

Kommunfullmäktige i Katrineholm har i övergripande plan med budget 2018-2020 givit uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnader och möjlig lokalisering av en begravningsplats för husdjur.

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om utredning av kostnader och möjlig lokalisering av en begravningsplats för husdjur (smådjur) till budgetberedningen för 2020.

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*