28 mars 2018

Kommunstyrelsens beslut den 28 mars 2018

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Ärenden till kommunstyrelsen

Yttrande över remissen gällande Sörmlandsstrategin (KS/2018:45)

Regionförbundet Sörmland har remitterat ett reviderat förslag till Sörmlandsstrategin till länets kommuner med flera. Strategin är i digital form och har inget målår.

Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till yttrande över strategin.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom det redovisade förslaget till yttrande och överlämnar det till Sörmlands regionförbundet som kommunens yttrande.

Bidragsansökan avseende Katrineholm Pride 2018 (KS/2018:126)

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Föreningen Katrineholm Pride ett bidrag på 100 000 kronor för genomförande av Katrineholm Pride den 5 maj 2018. Bidraget täcks med medel ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Intern kontroll 2017 (KS/2018:89)

Kommunens reglemente för intern kontroll utgår från kommunallagen och säger att varje nämnd svarar för sin interna kontroll och årligen ska en kartläggning göras av rutiner, processer och system utifrån risk- och väsentlighet. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen ska minska risken för fel i verksamheten.

Kommunstyrelsen uppmananade nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-03-16 (KS/2018:141)

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2018 till 6 000 000 kr.Ackumulerat till och med den 19 mars 2018 har det beslutats om 579 800 kr. Kvar att besluta om finns 5 420 200 kr.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till förfogande till handlingarna.

Ärenden till kommunfullmäktige

Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun (KS/2018:88)

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsredovisning och bokslut för 2017 för Katrineholms kommun.

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017 som även innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.

Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 32,8 mnkr samt godkänna balanskravsresultatet på 55,9 mnkr.

Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av pågående investeringar och exploateringar samt ej påbörjade investeringar från 2017 till 2018 med 5 915 tkr och ombudgetering av ej påbörjade exploateringar från 2017 till 2018 med 17 569 tkr enligt separat förteckning samt att lägga information om påbörjade investeringar och exploateringar till handlingarna.

Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med delårsrapport 2018.

Kommunstyrelsen beslutar att reservera medel från tidigare års öronmärkta medel för tillväxtfrämjande åtgärder för trygghetsåtgärder, exempelvis övervaktningskameror, 2 mnkr

Svar på remiss gällande regionbildning (KS/2018:44)

Landstinget Sörmland har översänt remiss om regionbildning till länets kommuner. Landstinget, Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har i samråd med företrädare för länets kommuner och den politiska styrgruppen tagit fram ett förslag till regionens uppdrag och beskrivning av hur samverkan ska bedrivas.

Kommunfullmäktige meddelar Landstinget Sörmland att Katrineholms kommun inte har några synpunkter att framföra gällande remissen om regionbildning

Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun (KS/2018:148)

Kommunfullmäktige beslutar att bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun förnyas med giltighet till den 31 december 2019 (i enlighet med vad styrsystemet i Katrineholms kommun anger).

Schablonfördelningar ensamkommande (KS/2018:69)

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till hur Migrationsverkets ersättningar avseende ensamkommande barn ska fördelas mellan nämnderna.

Kommunfullmäktige beslutar att Migrationsverkets ersättningar avseende ensamkommande asylsökande barn fördelas enligt följande:

- Schablonersättning (52 000 kronor för 2018)
  Socialnämnden 60 %
  Överförmyndaren 40 %

- Rörlig ersättning (9 450 kronor för 2018)
  Socialnämnden 100 %

- Dygnsschablon (1 350 kronor för 2018)
  Socialnämnden 100 %

- Årlig fast ersättning (500 000 kronor för 2018)
  Kommunstyrelsen 100 %

Redovisning av obesvarade motioner (KS/2018:13)

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 20 mars 2018 fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner.

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Svar på motion om att företagen ska synas (KS/2017:577)

Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunen skapar en digital exponering av kommunens företagare på kommunens hemsida och i vår turistbyrå.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen eftersom det praktiska verkställandet av densamma framstår som otydligt, och riskerar att inte rymmas inom den kommunala kompetensen.

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*