26 september 2018

Kommunstyrelsens beslut den 26 september

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd och revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden

Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Nämnden och dess förvaltning ingår i Katrineholms kommuns organisation.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd för vuxenutbildning och arbetsmarknad. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåkers kommun fattar likalydande beslut.

2. Kommunstyrelsens ordförande undertecknar tillsammans med kommundirektören överenskommelsen med Vingåkers kommun.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det reviderade Reglemente för Viadidaktnämnden. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Vingåkers kommun fattar likalydande beslut. Beslutet gäller från och med 2019-01-01.

Revidering av bilagan till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

Förändringar av FN:s globala hållbarhetsmål och principer gör att Katrineholms kommuns uppförandekod för leverantörer, som är en bilaga till Inriktning för inköp till Katrineholms kommun, behöver revideras. Ett förslag har tagits fram av kommunledningsförvaltningen.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdatera styrdokumentet Inriktning för inköp i Katrineholms kommun med den reviderade bilagan Uppförandekod för leverantörer.

2. Beslut om ändringar i bilagan i styrdokumentet Inriktning för inköp i Katrineholms kommun beslutas framgent av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

Beslut om ändringar i bilagan till styrdokumentet Inriktning för inköp i Katrineholms kommun delegeras till ekonomi- och personalchefen med upphandlingskoordinatorn som ersättare. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående punkt 2.

Redovisning av obesvarade motioner 2018

Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 18 september 2018 fanns sammanlagt 18 obesvarade motioner.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.

Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2018

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2018 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommuncentrala budgeteringsposter, ansvar kommunchef, kommunledningsförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltning.

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januri – 31 augusti 2018 och lägger den till handlingarna.

Södermanlands läns regionala ANDT-strategi 2018-2021

Länsstyrelsen har tillsammans med Landstinget, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet. Strategin och åtgärdsprogram anger en riktning för arbetet med ANDT och samverkan inom området för åren 2018-2021.

Kommunstyrelsen beslutar att Katrineholms kommun ställer sig bakom Södermanlands läns regionala ANDT-strategi (alkohol, narkotika, doping och tobak) 2018-2021.

Yttrande över remiss, Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanland har, på uppdrag av regeringen, tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen ska ge stöd, kunskap och inspiration till hur olika naturområden och den gröna infrastrukturen kan beaktas vid:

1. Fysisk planering och prövning.
2.
Prioritering av naturvårdsinsatser hos både offentliga och privata aktörer.
3.
Övrig mark- och vattenanvändning.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till länsstyrelsen som kommunens yttrande.

Revidering av dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har reviderats och uppdaterats med syfte att tillgodose en god och aktuell dokument- och informationshantering inom kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunens reglemente för internkontroll säger att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna verksamhetsområdet och i samband med att årsredovisningen upprättas, rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till internkontrollplan för 2018 avseende kommunledningsförvaltningens och samhällbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden.

Upplösning av stiftelser

Många av de stiftelser som kommunen förvaltar är mycket gamla och har begränsande tillgångar. Detta gör att förvaltningskostnaderna i form av revision överstiger de ränteintäkter som den enskilda stiftelsen har. Eftersom det endast är det fria kapitalet som enligt lagen är utdelningsbart, innebär detta att flera stiftelser riskerar att det egna kapitalet, efter några år, äts upp av de löpande kostnaderna.

Kommunstyrelsen beslutar, utifrån redovisning, i egenskap av respektive stiftelses styrelse att:

1. Stiftelsen Katrineholms samfond för personer boende på kommunens serviceanläggningar upplöses per den 30 juni 2018 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under 2019.
2.
Stiftelsen Syskonen Olssons bosättningsfond upplöses per den 30 juni 2018 och kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis 2019-2022.
3.
Stiftelsen Katrineholms Tekniska skolas stipendiefonds kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under 2019-2022.
4.
Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefonds kvarvarande tillgångar delas ut enligt tidigare praxis under 2019-2034.

Återrapportering – Utredning av för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola

Bildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnat en återrapportering om att utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola, utifrån uppdrag i Övergripande plan med budget 2018-2021. Av rapporten framgår att bedömningen är att en samlad gymnasieskola är gynnsam för kommunen. För att samla gymnasieskolan krävs en viss utbyggnad av Duveholmsskolan.

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om att utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola till budgetberedningen för 2019.

Återrapportering - Ökad trygghet och säkerhet

Samtliga nämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att inom ramen för sina verksamhetsområden verka för ökad säkerhet och trygghet. Åtgärderna ska omfatta hela kommunen och vara inriktad mot att öka säkerhet och trygghet för såväl medarbetare och de som tar del av kommunens verksamhet som för invånare i allmänhet.

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen ökad säkerhet och trygghet till budgetberedningen för 2019.

Återrapportering - Fortsatt arbete med att utveckla verksamheterna med digitalisering och E-tjänster

I Övergripande plan med budget 2018 – 2020 gavs ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021.

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om nämndernas fortsatta arbetet med att utveckla verksamheterna genom digitalisering och e-tjänster till budgetberedningen för 2019.

Återrapportering – Gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun gav i övergripande plan med budget 2018-2020 ett gemensamt utvecklingsuppdrag till Socialnämnden, Viadidaktnämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet var att utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare.

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen av uppdraget ”…att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare” till budgetberedningen för 2019.

Återrapportering - Ytterligare förskoleplatser utifrån den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan

Kommunfullmäktige gav i Övergripande plan och budget 2018-2020, samhällsbyggnadsförvaltningen ett särskilt uppdrag att, i samråd med bildningsförvaltningen, lokalisera var ytterligare förskoleplatser ska skapas utifrån den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan. 

Kommunstyrelsen överlämnar återrapporteringen om ytterligare förskoleplatser utifrån den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan till budgetberedningen för 2019.

Markanvisningsavtal med CT Development avseende handel, drivmedel, restaurang och
lastbilsuppställningsplats inom del av fastigheten Katrineholm Lövåsen 3:1

En ny detaljplan för Lövåsen-Heden (området kring Uppsala gård) påbörjades 2018-04-10. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Lövåsens handelsområde norrut och möjliggöra etablering för handel, drivmedel, restaurang- och hotellverksamhet liksom uppställning av lastbilar.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal.


  


Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*