24 oktober 2018

Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Reviderade regler för det kommunala partistödet

Med anledning av den nya kommunallagen ges förslag på revidering av ”Regler för det kommunala partistödet”. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till reviderade regler för det kommunala partistödet.

Utbetalning av partistöd 2019

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år. I enlighet med reglerna för det kommunala partistödet, behålls partistödet oförändrat under det första året efter ett valår. Undantaget de partier som utökat sina mandat.

Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2019 med hälften av nedan angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1. Mandatbundet stöd:
(S) 24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor
(M) 7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor
(SD) 6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
(L) 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
(C) 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
(MP) 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
(V) 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
(KD) 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen, att se över nivån av det mandatbundna stödet i samband med plan för budget 2020.

Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst

Kommunalförbundet Västra Sörmland Räddningstjänst har tidigare fastställt sina taxor baserat på så kallat konsumentprisindex (KPI). Direktionen har fattat beslut att istället följa Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV), detta i enighet med rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst. Detta under förutsättning att fullmäktige i Vingåkers kommun fattar motsvarande beslut.

2. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2019.

Taxor och avgifter kulturnämnden

Kulturnämnden beslutade 2018-08-28 § 33 att godkänna förslag till övergripande plan med budget 2019 – 2021 samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Beslut togs även att godkänna förslag till lokalhyra för teaterlokalen Turbinen från och med 2019-01-01.

Kommunstyrelen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna taxor och avgifter för kulturnämnden.
Taxorna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2019

Service- och tekniknämnden har i sitt underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2019-2021 lämnat förslag till justering av hyror och avgifter 2019, för kommunens lokaler och fritidsanläggningar.

1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna redovisat förslag till hyror och avgifter, för kommunens lokaler och fritidsanläggningar, inom service- och tekniknämnden.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.

Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)

Socialförvaltningen föreslår att den tidigare tillämpade avgiften om 80 kronor/dygn i egenavgift för vård och behandling, för individer över 18 år, fastställs till 100 kronor/dygn. Egenavgiften tas ut när vård och behandling kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård utan där vård och behandling bedrivs dygnet runt enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser vård av unga (LVU)
och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxa för avgifter inom socialnämndens verksamhet. Taxan gäller från och med 1 januari 2019.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad författningssamling KFS nr 4.27.

Tillfälliga taxor och avgifter samt återbetalning, simhallen

Med anledning av pågående renovering av simhallen har service- och tekniknämnden föreslagit avgiftsjusteringar samt återbetalning av badkort, vilket betyder, en revidering av hyror och avgifter 2018 som beslutats i Kommunfullmäktige 2017-11-20 § 191. Pågår renoveringen av stora simbassängen förbi årsskiftet 2018/2019 gäller revideringen motsvarande beslut om hyror och avgifter för respektive år.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enighet med service- och tekniknämnden, besluta om justerande avgifter gällande simhallen samt återbetalning av badkort.

2. Den reviderade taxan avseende entrépriser till simhallen gäller tills dess att den stora simbassängen åter tas i bruk efter renoveringen.

Övergripande plan med budget 2019-2021

Mot bakgrund av kommunstyrelsens planeringsdirektiv har kommunstyrelsen, nämnder och bolag lämnat underlag för övergripande plan med budget 2019-2021. Detta har vägts samman mot kommunens ekonomiska förutsättningar och resulterat i ett gemensamt förslag till övergripande plan med budget för 2019-2021 från Socialdemokraterna och Moderaterna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Övergripande plan med budget 2019-2021 för Katrineholms kommun fastställs enligt upprättat förslag.

2. Skattesatsen fastställs till 22:12 kronor per skattekrona.

3. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Fastighetsbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

4. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholms Industrihus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

5. Ingå borgen såsom för egen skuld för Katrineholm Vatten och Avfall AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 584 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. En borgensavgift om 0,3 procent tas ut på utestående borgensbelopp.

6. Mål för planperioden kommer att fastställas i Kommunplan 2019-2022.

7. Nämnderna senast i februari 2019 upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget.

8. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnder och bolag att verkställa investeringar enligt investeringsbudgeten 2019-2021. Omprioriteringar får beslutas av respektive nämnd avseende investeringar understigande en miljon kronor. Gällande omprioriteringar över en miljon kronor ska kommunstyrelsen höras.

9. Utifrån övergripande plan med budget 2019-2021, och som utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB:s hyresbelastning av kommunen 2019, fastställs ramen för KFAB till 229 724 tkr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så 3 500 000 kr kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna är inarbetade i övergripande plan med budget 2019-2021.

10. Vid oplanerade händelser i Katrineholms Fastighet AB, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert som 3 500 000 kr innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med ekonomichef, som godkänner och rapporterar till kommunstyrelsen.

11. Kommunfullmäktige uppdrar åt Katrineholms Fastighetsbolag AB att främst genom sitt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB, fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Reservera medel från integrationsfonden enligt följande:
- Medel till vård- och omsorgsnämnden för bibehållen habiliteringsersättning, om statliga medel ej tillförs.
- Medel till vård- och omsorgsnämnden för demografi enligt resursfördelningsmodellen.
- Medel till Kulturnämnden för Lyckliga Gatorna, om statliga medel ej tillförs.
- Medel till kommunstyreslen för kompetensförsörjning och generationsväxling samt utbildningstjänster.
- Medel till kommunstyrelsen för kommungemensamma sociala aktiviteter.

2. Följande områden ska vara föremål för kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2019:
- Kompetensförsörjning
- Skolresultat samt trygghet och säkerhet (bildningsnämnden)
- Ekonomi i balans, återrapporteras kvartalsvis (socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden)

Grönplan Katrineholms kommun

Grönplanen är ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer. Grönplanens syfte är att ge en samlad bild över den grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterad 24 oktober 2018, där inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats efter granskningen av Grönplan Katrineholms stad.

2. Vidare föreslås att kommunfullmäktige antar förslag till Grönplan Katrineholms stad, daterad 2018-10-24 som ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun.

Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång med mera

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att landstinget omvandlas till region.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01.

2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad Regionförbundets ärendebeskrivning.

3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.

4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och verksamhetsövergång

Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet bilda Region Sörmland från och med den 1 januari 2019. Beslut om regionbildning har tidigare fattats av länets kommuner och landstinget. Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och att landstinget omvandlas till region.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande
1. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01.

2. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden.

3. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns.

4. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.

5. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.

6. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt 4-5.

7. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan ske efter 2019-01-01.

8. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.

Kommunfullmäktige godkänner bilagt avtal om miljöskuld.

Svar på motion om anordnande av demokratidag

Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L), Jesper Ek (L), Krister Wistbacka (L), Lars Levin (L) och John-Erik Nyman (L) har lämnat in en motion om anordnande av en demokratidag. I motionen lämnas följande yrkande: att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att arrangera en demokratidag i
Katrineholm, öppen för alla med politiska uppdrag och för allmänheten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till pågående arbete med kommunplanen för nästa mandatperiod.

Svar på motion från centerpartiet om medborgarinflytande

Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om medborgarinflytande. I motionen lämnas följande yrkande: Att planer och strategier som är av större betydelse ska ställas ut så att allmänheten kan lämna in synpunkter innan beslut fattas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens yttrande.

Svar på motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion om att skapa tidigt intresse för jobb inom äldre-handikappomsorg. I motionen lämnas följande yrkande: att kommunen skapar nya möjligheter i enligt med motionens intentioner för ungdomar att påbörja praktik och jobb inom vård och omsorg.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Ledamot och ersättare till Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd

Landstinget Sörmland önskar få in förslag på ledamot och ersättare till Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd. Landstingsfullmäktiges val till styresle och nämnder kommer att ske vid sammanträde den 13 november.

Kommunstyrelsen föreslår Göran Dahlström (S) som ledamot och Lars Härnström (M) som ersättare till Region Sörmlands regional utvecklingsnämnd.

Yttrande över betänkandet -En utvecklad översiktsplanering, del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets betänkande – En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46). Katrineholm har valt att svara på remissen utifrån rubrikerna för de olika föreslagna ändringarna angående översiktsplaneringen.

Kommunstyrelsen överlämnar det redovisade förslaget till yttrande till Näringsdepartementet som kommunens yttrande över betänkandet – En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46).

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-10-11

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2018 till 6 000 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till förfogande till handlingarna.

 


Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*