7 november 2018

Bildningsnämndens beslut den 6 november 2018

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport september

Prognosen för året är + 2 550 tkr.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisad ekonomisk rapport för september 2018.

Utökning av ledningsorganisation för Katrineholms förskolor

Förskoleorganisationen i Katrineholm växer kontinuerligt. Våren 2017 förstärktes chefsorganisationen med två heltidstjänster för att sänka antalet medarbetare per chef från ca 50 till ca 40. Hösten 2018 har två biträdandetjänster tillsatts (Nord, Öst) för att avlasta förskolecheferna där.

Just nu har antalet avdelningar i område Väst ökat kraftigt.Vi behöver rekrytera ytterligare en förskolechef dit.

Bildningsnämnden beslutade att inrätta förskoleområde Väst 4 från och med 2019-02-01.

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2019

Bildningsnämnden beslutade att fastställa sammanträdesdagar för 2019.

Förslag utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2018

Bildningsnämnden beslutade att dela ut årets kvalitetspris till Kristin Nilsson, förstelärare på Julita skola, för sitt arbete med att utveckla undervisningen i ämnet matematik samt för sitt engagerade värdegrundsarbete.

Förslag justering bestämmelser elevresor för gymnasieelever

Bildningsnämnden beslutade 2016-09-27 §61 om undantag från den nationella lagstiftningen kring skolresor för elever i gymnasieskolan. Elever som har mer än sex kilometer från bostaden fram till Sörmlandstrafikens närmaste hållplats kan ansöka om milersättning för bil fram till hållplatsen. I de fall skolskjutsfordon för elever i grundskolan finns tillgänglig, kan en gymnasieelev få medfölja i mån av plats de dagar grundskolans skolskjutsfordon trafikerar sträckan. Avståndet till en hållplats för Sörmlandstrafiken ska då vara minst 6 kilometer. 

Bildningsförvaltningen föreslår nu att kravet på att avståndet mellan bostaden och hållplatsen ska vara minst 6 kilometer tas bort.

Bildningsnämnden beslutade att justera reglerna kring gymnasieelevers rätt till skolskjuts under särskild omständigheter.

Yttrande angående motion om Funkisglädje till Katrineholm

Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in en motion om Funkisglädje till Katrineholm. Följande yrkande framförs i motionen:

-Att Katrineholms kommun ansöker om medlemskap i Funkisglädje.

Motionen har remitterats till bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden 

Bildningsnämnden beslutade att avstå från att lämna yttrande. Orsaken är att denna typ av aktivitet inte ingår i bildningsförvaltningens verksamhetsområde.

 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*