13 juni 2018

Bildningsnämndens beslut den 12 juni 2018

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Tertialrapport 2018, tertial 1

Bildningsförvaltningens sammantagna bedömning visar på en budget i balans men en verksamhet där sjuktalen fortfarande är höga och grupperna i framför allt förskolan upplevs som stora. Enligt prognosen beräknas fler elever bli behöriga till gymnasieskolan i år än föregående men resultaten beräknas fortfarande ligga under rikssnittet. När det gäller gymnasieskolan beräknas resultaten ligga kvar på samma nivå som förra året.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisad tertialrapport.

Utredning en samlad gymnasieskola

Bildningsförvaltningen har av kommunstyrelsen i ”Övergripande plan med budget 2018-2020”, fått uppdraget att tillsammans med kommunledningsförvaltningen och KFAB utreda för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola. Utredningen ska belysa både kostnadsmässiga och verksamhetsmässiga effekter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast september 2018 inför beredningen av övergripande plan med budget 2019-2021

Slutsatserna av denna utredning pekar tämligen entydligt på att en samlad gymnasieskola skulle vara gynnsam för Katrineholms kommun under förutsättning att en viss utbyggnad av Duveholmsskolan kommer till stånd. Vinsterna består främst i ökad valfrihet, ökad kvalitet, ökad integration och ökad ekonomisk hållbarhet. Vinsterna gynnar såväl elever som personal. Därutöver tillkommer möjligheter till ett fördjupat samarbete med Service- och teknikförvaltningen i det aktuella området.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna bildningsförvaltningens utredning och översända den till kommunstyrelsen.

Inrättande av skolenheter

Beslut har fattats om att organisera två av gymnasieskolans program samt två särskilda undervisningsgrupper i grundskolan under en rektor med särskilt ansvar för dessa elever. Gemensamt för elevgrupperna är att de har olika former av svårigheter som gör att de behöver extra anpassningar. Organisationen bedöms kunna öka möjligheterna till kollegialt utbyte och lärande mellan personalgrupperna.

För att göra organisationen tydlig behöver två nya skolenheter inrättas – en för gymnasieskola och en för grundskola. Dessa skolenheter ska registreras in hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Bildningsnämnden beslutade att från 2018-08-01 inrätta skolenheterna Duveholmsgymnasiet 2 och Järvenskolan City.

Dataskyddsombud för bildningsnämnden

I samband med att dataskyddsförordningen trädde i kraft 2018-05-25 behöver ett dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen.

Katrineholms kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt kommunalförbund. Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal.

Bildningsnämnden beslutade att utse Svitlana Jelsic till dataskyddsombud för bildningsnämnden. Finansiering sker inom befintlig ram för kommunledningsförvaltningen.

Utdelning från stipendier och fonder

Bildningsnämnden beslutade om utdelning från Katrineholms Tekniska skolas minnesfond till Katrineholms Tekniska College och till KomTek.

Bildningsnämnden beslutade även om utdelning från Katrineholms skolors samfond för stipendier till lärare, till Brenda Griffin, Charis Snell och Åsa Holm.

Förslag yttrande gällande motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg

Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslaget att niondeklassare ska ges chansen att praktisera inom äldreomsorgen inför gymnasievalet. Detta för att få fler ungdomar intresserade av jobb inom vård och omsorg.

Katrineholms Tekniska College (KTC) arrangerar sedan 2002, tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen, sommarkurs för elever som går i årskurs 8. Teori blandas med praktik under fem dagar. Eleverna får även information om gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram och vilka möjligheter till jobb detta kan leda till.

Bildningsförvaltningens bedömning är att sommarskursen som bedrivs för elever i årskurs 8 motsvarar intentionerna i motionen.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Förslag yttrande gällande motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter

Ewa Callhammar (L), Jesper Ek (L), Inger Hult (L) och Lars Levin (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter. Idag är lektorer något som främst associeras till universitet och högskolor. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

  • uppdra åt bildningsnämnden att se över hur den kompetens de lärare man beviljat deltagande i forskarskolor tillvaratas i dagsläget
  • uppdra åt bildningsnämnden att upprätta ett utvecklingsprogram för att låta lämpliga och intresserade ämneslärare läsa in lektorskompetens
  • uppdra åt bildningsnämnden att aktivt verka för att ett team av lärare i en spridning av ämnesområden år 2025 ska vara lektorer

Bildningsförvaltningen instämmer helt i motionens intention och ambition att höja utbildningsnivån i Katrineholm. Däremot ser förvaltningen att motionens tredje punkt riskerar att låsa fast formerna för utvecklingsarbetet inom detta område. Hur nuvarande och blivande lektorer ska samverka bör bli föremål för en utredning, som tar sin utgångspunkt i vilka utvecklingsområden som är prioriterade för framtiden.

Bildningsnämnden beslutande att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår kommunfullmäktige att bifalla första och andra punkten och att avslå den tredje punkten.

Ansökan om att utöka enskild annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Våren 2017 beslutade bildningsnämnden att godkänna ansökan från C Företaget Dagbarnvårdare, som är en ekonomisk förening, om att starta pedagogisk omsorg för 12 barn. C Företaget har nu ansökat om att utöka verksamheten till 16 platser.

Bildningsnämnden beslutade att avslå ansökan. Anledningen är att lokalen endast har ventilation i form av självdrag och skulle behöva kompletteras med mekanisk ventilation för att kunna godkännas.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*