9 maj 2018

Bildningsnämndens beslut den 8 maj 2018

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Ekonomisk rapport mars 2018

Prognosen för året är +/- 0 tkr.Verksamheterna påverkas i hög grad av vilka beslut som fattas när det gäller statsbidrag. Under förra året fick förvaltningen cirka 50 Mnkr i statsbidrag. De flesta beslut fattas per läsår, vilket medför att de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten kan förändras under budgetåret. Detta påverkar prognossäkerheten.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisad ekonomisk rapport för mars 2018.

Start av barn- och fritidsprogrammet

I december 2012 beslutade bildningsnämnden att avveckla barn- och fritidsprogrammet från läsåret 2013/14. De senast åren har intresset av barn- och fritidsprogrammet ökat och det finns ett stort behov av utbildad personal.

Bildningsnämnden beslutade att starta upp barn- och fritidsprogrammet som gymnasial lärlingsutbildning med max 10 platser per årskull från och med läsåret 2018/19.

Val av politikerrepresentant till områdesråd och programråd

Bildningsnämnden beslutade att välja John-Erik Nymnan (L) till Julita skolas områdesråd, områdesrådet för förskolor Väst och till programrådet för handels- och administration.

Yttrande förslag Biblioteksplan 2018-2020

Bildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över innehållet i det förslag till biblioteksplan som tagits fram inom kulturförvaltningen.

Bildningsnämnden ställer sig positiv till innehållet i förslaget. De huvudområden samt underrubriker med tillhörande texter som finns speglar innehållet i styrdokumenten. För bildningsnämndens verksamhetsområde lyfts förskola och skola fram. Förvaltningarna har ett flerårigt mycket gott och förtroendefullt samarbete och det är positivt att detta framgår och även att den gemensamma ambitionen om att det ska fortgå och utvecklas synliggörs.

Bildningsnämnden beslutade att ställa sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*