8 december 2017

Vård- och omsorgsnämndens beslut den 7 december 2017

Detta är en sammanfattning över några beslut på vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 7 december 2017.
De fullständiga besluten finns i protokollet, som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Fördelning av föreningsbidrag 2018

Nämnden beslutade att fördela föreningsbidrag för år 2018.

Riktlinjen för föreningsstöd reviderades så att ansökan om grundbidrag från år 2018 ska vara insänd senast den 30 september.

Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet

Nämnden beslutade att bevilja 375 000 kronor som bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet för år 2018.

Yttrande över motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

Kristdemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att införa äldreboendegaranti för medborgare över 85 år i Katrineholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen har översänt motionen för yttrande.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att motionen ska avslås då förslaget inte är genomförbart utifrån Socialtjänstlagen.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens bedömning och föreslår att motionen avslås.

Strategi för välfärdsteknik inom vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen har på uppdrag av nämnden tagit fram en strategi för hur förvaltningen ska arbeta med att införa välfärdsteknik i verksamheten. Strategin ska gälla för 2017-2019.
Syftet med att införa välfärdsteknik är att göra vardagen enklare, tryggare samt öka självständigheten och integriteten för människor med särskilda behov och deras anhöriga samt ge dem större förutsättningar att leva som aktiva och självständiga medborgare.

Nämnden godkände den framtagna strategin.

Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2018-2020

Nämnden beslutade i augusti 2017 att anta underlag för övergripande plan med budget 2018-2020.

Den 20 november 2017 beslutade kommunfullmäktige att fastställa övergripande plan med budget.

I förhållande till nämndens beslut har kommunfullmäktige beslutat följande:

• Ny gruppbostad och ny servicebostad Hästen, 10 646 tkr
• Ramökning till följd av uppdaterad resursfördelningsmodell, 977 tkr
• Förändring av timersättning hemtjänst, 8 700 tkr
• Tillfällig resursförstärkning, 10 000 tkr

Detta ger en ramförändring från 644 719 tkr till 680 118 tkr.

Förvaltningen har utifrån fullmäktiges beslut upprättat förslag på revidering av det nämnden tidigare antagna dokumentet. Investeringsbudgeten omfattar 20 162 tkr för 2018 enligt fullmäktiges beslut. Av dessa är 16 282 tkr investering hos annan part (KFAB).

Nämnden beslutade fastställa nämndens plan med budget 2018-2020.

Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah

Nämnden behandlade fem ärenden enligt lex Sarah.

Första händelsen handlar om att personal uttryckt sig hotfullt mot brukare.
Den andra händelsen handlar om brister i bemötande och fysiskt övergrepp i samband med att en personal skrivit med en penna på en brukare.
Den tredje händelsen handlar om att en person blev utan insatser från hemtjänsten. Detta inträffade på grund av handavande fel av planeringssystemet.
De fjärde och femte händelserna handlar om misstänkt stöld.

Nämnden beslutade att förvaltningen vidtagit tillräckliga åtgärder för att händelserna inte ska upprepas samt att händelserna inte utgör ett allvarligt missförhållande. Ett ärende återremitterades för belysning av ytterligare perspektiv.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*