15 december 2017

Service- och tekniknämndens beslut den 14 december 2017

Detta är en sammanfattning av besluten på Service- och tekniknämndens sammanträde den 14 december 2017. De fullständiga besluten finns i protokollet från sammanträdet som läggs ut på webbplatsen cirka en vecka efter mötet.

Nämndens plan med budget 2018

Service – och tekniknämnden antog i augusti 2017 underlag för övergripande plan med budget och i november 2017 fastställde kommunfullmäktige övergripande plan med budget.

I den av kommunfullmäktige fastställda övergripande plan med budget finns några förändringar från nämndens beslut. Driftsbudgeten har justerats något och investeringsbudgeten minskar från 87 mnkr till 47 mnkr på grund av tre större förändringar; Idrottens Hus och Backavallens konvertering av kyl- och energisystem skjuts fram och anläggning av ny konstgränsplan i Värmbol tillkommer.  

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna plan med budget 2018.

Sammanträdesdagar 2018 - service- och tekniknämnden

Service – och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesdagar år

2018 för service- och tekniknämnden och beredningen med förslag om nio nämndsammanträden under året. (15 februari, 15 mars, 12 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 8 november, 13 december)

Service- och tekniknämnden beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2018 och att sammanträdena ska vara öppna för allmänheten.

Kompetensförsörjningsplan 2018

Service – och teknikförvaltningen har tagit fram en rekryterings- och kompetensförsörjningsplan för 2018. Syftet med rekryterings- och kompetensförsörjningsplanen är att utifrån analys av befintlig

kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov och hur stort gapet är från befintlig kompetens i förhållande till verksamhetens mål på kort och lång sikt. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs de planerade åtgärderna för att fylla kompetensbehoven. Det kan till exempel vara hur man attraherar nya medarbetare, nyrekrytering, strategier för kompetensutveckling för att behålla medarbetare samt avveckling.

Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan 2018.

 

 

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*