30 november 2017

Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2017

Detta är en sammanfattning av vad som har beslutats på kommunstyrelsens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet, som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter mötet. 

Ärenden till kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till länsplan för regional infrastruktur för Södermanlands län 2018-2029 – KS/2017:464

Regeringen har uppdragit till samtliga län att upprätta förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande över länsplanen.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till yttrande över regional infrastrukturplan för Södermanlands län 2018-2029 och överlämna yttrandet till Regionförbundet Sörmland.

Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2018 – KS/2017:535

Katrineholms jazz- och bluesfestival har den 2017-11-10 inkommit med en ansökan om bidrag om 100 000 kronor för genomförande av Katrineholm jazz- och bluesfestival 2018.

1.Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholm jazz – och bluesfestival ett bidrag på 100 000 kronor till genomförande av jazz- och bluesfestival 2018

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande

3. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges Katrineholm jazz- och bluesfestival tillgång till bidraget under år 2017

4. Efter genomfört evenemang ska Katrineholm jazz – och bluesfestival inkomma med en redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Nominering till Leader Sörmland – KS/2017:546

Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader Södermanland är ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Leader Södermanland sträcker sig över tre 1än och de åtta kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

En föreningsstämma utser styrelsen/den lokala aktionsgruppen LAG som har en viktig roll när det gäller att sprida kunskap om landsbygdsstrategin och att bedöma projektansökningar. Katrineholms kommun har för närvarande ingen representant för kommunen (den offentliga sektorn) då tidigare utsedd representant inte längre är kvar inom organisationen och har avsagt sig sin plats.

Katrineholms kommun nominerade förvaltningschefen Stefan Jansson som Katrineholms kommuns kandidat till styrelsen/LAG för Leader Sörmland.

Ändring av sammanträdesdag i januari 2018 för kommunstyrelsen – KS/2017:545

Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar för 2018 den 31 augusti, § 139. I efterhand har det uppmärksammats att tiden mellan sammanträdet den 31 januari 2018 och kommunfullmäktiges sammanträden den 12 februari 2018 är kort vilket innebär att de administrativa rutinerna kan bli svåra att utföra tidsmässigt. En möjlighet är att tidigarelägga kommunstyrelsens sammanträde till den 24 januari 2018.

Kommunstyrelsen beslutade att ändra sammanträdesdag i januari 2018 från 31 januari till den 24 januari.

Grönplan Katrineholms stad – KS/2017:506

Ett förslag till Grönplan som är ett vägledande dokument som ska fungera som stöd för en hållbar utveckling av Katrineholms stad och dess gröna miljöer har tagits fram av samhällbyggnadsförvaltningen. Grönplanens syfte är att ge en samlad bild över den grönstruktur som natur, parker och gröna stråk bildar i och omkring staden och att ange en riktning för hur den kan utvecklas på ett hållbart och attraktivt sätt i framtiden.

Kommunstyrelsen beslutade att förslag till Grönplan Katrineholms stad ska sändas ut på samråd under perioden från den 14 december 2017 till den 28 februari 2018.

Finansiering av nyårspromenad 2017 – KS/2017:537

Nyårspromenaden  som genomfördes den 31 december 2016 blev en succé, där över 10 000 personer deltog. Många har också önskat att det ska bli en återkommande tradition. För att skapa ytterligare en nyårspromenad den 31 december 2017, som avslutning på 100-årsfirandet behövs 600 000 kr.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 600 000 kronor till finansiering av en nyårspromenad 2017-12-31 som avslutning på 100-årsjubileumet. Medlen tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun, Enium AB – KS/2017:488

Företaget Enium AB har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens etableringsområde. Mark- och exploateringschefen har med Enium AB upprättat ett markanvisningsavtal där kommunen anvisar ett cirka 9850 kvm stort område där köpeskillingen är satt till 200 kronor/kvm. Markanvisningsavtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande.

Kommunstyrelsen godkände markanvisningsavtalet samt delegerade till mark-och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun – KS/2017:524

Företaget CT Development AB, ombud för affärskedjan Dollarstore, har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i Lövåsens etableringsområde. Företaget har behov av nya lokaler för att utveckla sina butiker.

Kommunstyrelsen godkände markanvisningsavtalet samt delegerade till mark-och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Trolldalen 1:1 i Katrineholms kommun, Trolldalen – KS/2017:525

Företaget SETE Lindström AB, har framfört önskemål om att förvärva mark beläget i Trolldalområdet, söder om Djulösjön.

Kommunstyrelsen godkände exploateringsavtalet och köpeavtalet samt delegerade till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Ärenden till kommunfullmäktige

Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå - KS/2017:53

CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen av Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning och är att betrakta som ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med Genusmedveten styrning utgår redan från de delar som anges i deklarationen. Deklarationen ger oss bredare samverkansytor och möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte. Deklarationen förväntas inte innebära att ytterligare resurser ska avsättas.

Handlingsplanen innefattar 13 artiklar vilka är uppdelade i mål som i sin tur har brutits ned till åtgärder.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till handlingsplan för CEMR.

Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun – KS/2017-428

En detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i flerbostadshus, men tillåter även centrumverksamhet i markplan och på andra våningen om det skulle bli aktuellt att i framtiden inrymma lokaler för detta ändamål.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun.

Trafikstrategi korrigerad efter återremiss – KS/2017-112

Ett förslag på trafikstrategi för Katrineholmskommun presenterades för kommunfullmäktige 2017-08-21 och ärendet beslutades återremitterat med begäran om att förslaget kompletterades med en karta över centrum med trafikströmmarna samt en redogörelse för planeringen av resecentrum. Strategiförslaget har efter det kompletterats med en kartbild som visar de större trafikportarna in till Katrineholms centrum samt regleringar för biltrafik inom centrum. Kartbilden och förtydligande text återfinns på sidan 10. Strategiförslaget är också kompletterat med en text som belyser vikten av ett tillgängligt och attraktivt resecentrum, denna återfinns på sidan 22.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta trafikstrategin.

Parkeringsstrategi korrigerad efter återremiss – KS/2017-113

Ett förslag på parkeringsstrategi för Katrineholms kommun presenterades för kommunfullmäktige 2017-08-21 och ärendet beslutades återremitterat med begäran om att förslaget kompletterades med en karta över centrum med trafikströmmarna samt en redogörelse för planeringen av resecentrum. Det framtagna strategiförslaget har kompletterats med en kartbild som visar de större trafikportarna in i centrum samt reglering för biltrafik inom centrum. Kartbild och förtydligande text återfinns på sidan 12.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta parkeringsstrategin.

Hastighetsplan Katrineholms kommun – KS/2017:314

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på hastighetsplan för Katrineholms kommun. Planen är uppdelad i 2 rapporter, en för Katrineholms centralort och en för kommunens kransorter. Syftet med hastighetsplanen är att införa väl avvägda hastighetsgränser inom tättbebyggt område som tar hänsyn till platsens förutsättningar och bidra till kommunens mål om ett tryggt, hållbart och attraktivt Katrineholm.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta hastighetsplanen för Katrineholms kommun.

Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR – KS/2017:482

Samordningsförbundet RAR har i skrivelse den 19 september 2017 hemställt att respektive medlemsfullmäktige fastställer översänt förslag till reviderad förbundsordning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, för sin del, fastställa redovisat förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet RAR i Sörmland.

Återremiss: Utbetalning av partistöd 2018 – KS/2017:504

Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (KL), 2 kap. 9 §, ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.

Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport inom angiven tid. Samtliga partier har inkommit med redovisningar inom utsatt tid:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2018 med hälften av nedan angivet årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:

1.Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna 24 mandat * 33 375 kronor = 801 000 kronor

Moderaterna 6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor

Sverigedemokraterna 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Liberalerna 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Centerpartiet 4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor

Miljöpartiet 3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor

Vänsterpartiet 2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

Kristdemokraterna 2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

2. Grundstöd 10 000 kronor per parti

Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i budgetförslaget 2018 – KS/2017:552

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande

1. Utifrån fastställd övergripande plan med budget 2018-2020 och som utgångspunkt för KFAB:s hyresbelastning av kommunen 2018 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige fastställa ramen för KFAB till 206 840 000 kr, med en uttalad målsättning att utföra en effektiv förvaltning så att 3,5 miljoner kronor kan återlämnas i hyresreduktion vid årets slut. Utgångspunkten för hyresramen är självkostnadsprincipen. Effekterna av beslutet är inarbetade i den övergripande planen med budget 2018-2020.

2. Vid oplanerad händelse i bolaget, kan bolaget ta i anspråk medel ur den buffert som 3,5 miljoner kronor innebär, under förutsättning att samråd i förväg sker med ekonomichefen, som godkänner och återrapporterar till kommunstyrelsen.

3. Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra åt KFAB att främst genom sitt dotterbolag KIAB fortsätta verka för att stimulera genomförandet av näringslivssatsningar i kommunen.

Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01) – KS/2017:547

Ett förslag till revidering av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01) har tagits fram i samråd mellan kommunledningsförvaltningen och VD för KFAB. De reviderade dokumenten bör gälla från och med den 1 januari 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslagen till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01). De reviderade dokumenten gäller från och med 1 januari 2018.

Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB – KS/2017:522

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2017. KFAB uppvisare ett positivt resultat på cirka 23 500 000 kronor före skatt för delåret 2017. Bolagets nettoomsättning under samma period var 203 300 000 kronor. Det positiva resultatet sammanhänger med att ett antal kostnadsposter visar på ett lägre utfall än planerat.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna från Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland – KS/2017:523

Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2017 till kommunstyrelsen och socialnämnden i medlemskommunerna för kännedom.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus – KS/2017:422

Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunstyrelsens får i uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

Av samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse framkommer att det under 2016 genomfördes en förstudie av parkeringshus i de centrala delarna av Katrineholm. I förstudien redogjordes för olika alternativa placeringar av ett parkeringshus och dess effekter. Förstudien resulterade i beslut om att bygga ett parkeringshus på den norra sidan om järnvägen. Efter att beslut om byggnation fattats, har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till parkeringsstrategi jämte trafikstrategi, vilka är under beredning. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en förstudie av ytterligare ett parkeringshus bör ske efter att det redan beslutade parkeringshuset är byggt och att parkeringsstrategin implementerats samt att pågående parkeringsförändringar utvärderats.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse.

Svar på motion om förströelsefond – KS/2017:345

Inger Fredriksson (C) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken hon yrkar på att Katrineholms kommun inrättar en förströelsefond för att motverka förstörelse i form av glaskross, klotter och liknande.

KFAB har yttrat sig över motionen och instämmer med motionären om att skadegörelsen måste stoppas. KFAB ställer sig dock tvekande till att inrätta en fond, enligt motionens intentioner. KFAB förordar istället att man, tillsammans med kommunen, verkar för ett ökat användande av övervaktningskameror vid skolor och förskolor. Bolaget hänvisar till att man idag använder sig av kameraövervakning vid några skolor och att skadegörelsen vid dessa platser minskat väsentligt eller nästan upphört helt. Vidare, pekar KFAB på ett ökat användande av bevakningstjänster utanför skoltid för att komma till rätta med skadegörelsen.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till yttrandet från Katrineholms Fastighets AB.

Svar på motion om införande av Huskurage – KS/2017:249

Inger Fredriksson (C) och Anita Karlsson (C) har lämnat in en motion om införande av Huskurage. Motionen utmynnar i följande yrkande:

Att Katrineholms kommun tar initiativ så att Huskurage får spridning i kommunens bostadsbolag och bland andra fastighetsägare i syftet att minska våldet och öka tryggheten i hemmen.

I kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet har yttrande inhämtats från Katrineholms Fastighets AB (KFAB). I yttrandet skriver KFAB att de redan planerat att arbeta fram en handlingsplan och att anta riktlinjer och rutiner för hur KFAB önskar att boende kan agera och därmed visa civilkurage och omtanke om varandra då någon kan misstänkas fara illa och riskera att utsättas för våld i nära relationer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ledamöter till styrelsen för Installatörernas utbildningscentrum – KS/2017:561

Enligt stadgarna för stiftelsen Installatörernas utbildningscentrum (IUC) ska Katrineholms kommun utse samtliga av styrelsens ledamöter. IUC har med anledning av detta vänt sig till Katrineholms kommun med förslag till ledamöter, i enlighet med vad stadgarna för stiftelsen anger om styrelsens sammansättning.

1.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse följande ledamöter till styrelsen för stiftelsen för Installatörernas Utbildningscentrum fram till och med 2019:

Johan Mossling (VVS företagen)

Erik Östlund (Svensk Ventilation)

Lars Härnström (M) (Katrineholms kommun)

Johan Söderberg (S) (Katrineholms kommun)

Inger Fredriksson (C) (Katrineholms kommun)

Per Jonasson (Katrineholms kommun)

Ann-Lee Bertenstam (Katrineholms kommun)

2. Beslutet innebär att kommunen, i enlighet med stiftelsens stadgar, utnyttjar fyra ledamotsplatser utöver de två platser som normalt tillfaller kommunen

3. De tidigare utsedda personliga ersättarna kvarstår enligt tidigare val men tiden förlängs till och med 2019

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*