13 december 2017

Bildningsnämndens beslut den 12 december 2017

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport oktober och november 2017

Prognosen för året är + 3 550 tkr. Prognosen är baserad på att bildningsförvaltningen får full täckning för den extra lönesatsning som gjordes i år. I prognoserna för enheterna har det gjorts en preliminär beräkning gällande kompensationen för den extra lönesatsningen.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Förslag fördelning av internbudget 2018

Under 2018 kommer bildningsförvaltningen att på olika sätt prioritera insatser för att vara Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera och behålla kompetenta och erfarna medarbetare. Bland annat vill bildningsförvaltningen fortsätta att uppmuntra personal att vidareutbilda sig inom Lärarlyftet. Särskilt prioriterade är ämnesområden där kommunen har brist på personal. För att möjliggöra nedsättning i tid för dessa personer vill bildningsnämnden avsätta 1,5 mnkr för detta ändamål 2018. Bildningsförvaltningen kommer även att fortsätta att arbete med olika insatser för att minska sjukskrivningstalen i förskolan. Bland annat vill bildningsförvaltningen erbjuda personal i förskolan hälsoundersökning som en del i ett hälsofrämjande arbete.

Från hösten 2018 planerar bildningsförvaltningen att samla alla verksamheter som rör elever som av olika skäl behöver ha sin skolgång placerad i särskild undervisningsgrupp eller elever som befinner sig i hemmet istället för i skolan under en och samma rektor och en enhet, en så kallad resursskola.

Resursskolan kommer att ansvara för elever från grundskola och gymnasieskola dvs så länge eleverna finns inom det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet i resursskolan kommer att kännetecknas av stor flexibilitet där skolan möter varje individ utifrån hens förutsättningar. Resursskolan kommer till sitt förfogande ha elevcoacher, lärare, fritidsledare, SYV och elevhälsans olika specialfunktioner.

Under hösten 2017 har PWC gjort en utredning gällande ekonomistyrningen inom gymnasie- och gymnasiesärskolan i Katrineholm. Beroende på vilka förbättringsområden utredningen kommer att peka på så kommer det att behöva tillskapas aktiviteter under 2018.

Inom förskolan pågår en kraftig utbyggnad. Sedan årsskiftet 2013/14 har sammanlagt 18 nya förskoleavdelningar öppnats. Under 2018 ska ytterligare cirka 200 förskoleplatser öppnas. De nya platserna skapas vid Bäverhyddan/Junibacken, Karossen och Örnen.

Bildningsnämnden beslutade att fastställa nämndens plan med budget 2018, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, samt att fastställa den däri angivna driftsbudgetramen för 2018.

Bidragsbelopp för verksamheter som bedrivs i extern regi 2018

Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlingsprincipen, det vill säga bidrag till extern utövare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bidragets storlek. Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundebelopp samt av tilläggsbelopp.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna bidragsbelopp 2018 för verksamheter som bedrivs i extern regi.

Utdelning av bildningsnämndens kvalitetspris 2017

Bildningsnämnden beslutade att tilldela kvalitetspriset 2017 till Forssjö skola för ett föredömligt utvecklingsarbete inom digital pedagogik.

Forssjö skolas pedagoger tog vid läsårsstart 2016 beslut om att sätta upp digital pedagogik som sitt verksamhetsmål och fokus. Detta skedde mot bakgrund av att skolans elever samtidigt försågs med ett eget digitalt verktyg.

Revidering av bildningsnämndens delegationsordning

Bildningsförvaltningen har gjort en översyn av nuvarande delegationsordning och föreslår några förändringar. Bland annat förändring av delegat i några ärendetyper, tillägg av några ärendetyper, förtydligande av ansvar för arbetsmiljö och brandskydd, samt förslag på några ärendetyper som inte behöver anmälas till nämnden.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna den reviderade delegationsordningen att gälla från och med den 1 januari 2018.

Rutin prioritering vid skolval 

Bildningsnämnden beslutade om rutiner för prioritering för att uppfylla vårdnadshavares önskemål. Om en skola inte har plats för samtliga elever som önskat gå där måste kommunens egna tillämpingsregler träda in. Eleverna prioriteras enligt nedanstående ordning, som ska gälla från och 2017-12-12:

  1. Elever i behov av särskilt stöd, efter individuell prövning
  2. Syskonförtur
  3. Boende inom upptagningsområdet
  4. Relativ närhet

Val av politikerrepresentant till Skogsborgsskolans områdesråd

Bildningsnämnden beslutade att välja Ismail Abukar (MP) som representant till Skogsborgsskolans områdesråd.

Delning av programråd vid Katrineholms Tekniska College

Bildningsnämnden beslutade att det gemensamma programrådet för Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet delas till två programråd                  

Bildningsnämnden beslutade att välja Håkan Björndahl (S) som representant för naturvetenskapsprogrammets programråd och Tony Karlsson (S) som representant för Teknikprogrammets programråd

Yttrande revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering

PwC har på uppdrag av revisorerna i Katrineholms kommun granskat att bildningsnämnden säkerställer att ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering bedrivs.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i allt västentligt är ändamålsenlig samt bedrivs i enligthet med bestämmelserna i skollagen. Ett antal utvecklingsområden har dock identifierats.

Bildningsnänmnden beslutade att:

  1. Anta bildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna till revisionen
  2. Uppdra till bildningsförvaltningen att i plan med budget samts årsbokslut tydddligare utveckla analyser och föreslå åtgärder utifrån sammanställningen över rapporterade incidenter
  3. Att lägga rapporten till handlingarna.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*