8 november 2017

Bildningsnämndens beslut den 7 november 2017

Detta är en sammanfattning av några beslut från bildningsnämndens sammanträde. Den fullständiga återgivningen av besluten finns i protokollet från sammanträdet som publiceras på webbplatsen cirka en vecka efter sammanträdet.

Månadsrapport september 2017

Prognosen för året är + 1 850 tkr. I prognosen har det inte gjorts någon beräkning gällande den extra lönesatsning som gjorts under året.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna rapporten.

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden 2018

Bildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2018: 27 februari, 27 mars, 8 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september, 6 november och 11 december

Verksamhetsrapporter läsåret 2016/2017

Verksamhetschefernas verksamhetsrapporter är en del i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete där vi följer upp resultat, analyserar och bedömer utvecklingsbehov, planerar för att vidta åtgärder samt genomför. Underlag till rapporterna är varje enhets verksamhetsrapport samt samordningsområdenas ledningsdialoger. Rapporterna kommer att ligga som grund i kommande årsredovisning och budgetförslag för bildningsnämnden.

Det systematiska kvalitetsarbetet har fokuserats på Qualisprocesserna

  • A: Kunskaper/färdigheter och utveckling/lärande
  • B: Normer och värden

Bildningsnämnden godkände redovisade verksamhetsrapporter för läsåret 2016/2017.

Beslut upptagningsområden för Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås

Järvenskolan Södra

  • Sandbäcksskolan, Nyhemsskolan, Bie skola, Julita skola och Strångsjö skola

Järvenskolan Tallås

  • Skogsborgsskolan, Östra skolan, Västra skolan, Sköldinge skola, Valla skola, Forssjö skola och Björkviks skola

Bildningsnämnden beslutade enligt bildningsförvaltningens förslag. Beslutet gäller från och med 2017-11-07

Yttrande över motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under åren 2017-2018

Ewa Callhammar, Inger Hult, Krister Wistbacka och Jesper Ek (samtliga L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken yrkas att Katrineholms kommun ska öka antalet förskoleavdelningar med minst ytterligare tolv under 2017/2018 för att sedan fortsätta så att man når målet högst 15 barn per avdelning.

Bildningsförvaltningen har nyligen haft i uppdrag att uppdatera den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan. Uppföljningen presenterades i bildningsnämnden i juni 2017. Här redovisades i detalj bedömning av framtida barnkullars storlek och vad som krävs för att behålla eller sänka barngruppernas storlek.

I uppdraget ovan ingick även att, i samarbete med KFAB, projektera för 80 nya förskoleplatser 2018.

Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.

Återrapport uppdrag Språkbiennal 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 §170 att uppdra till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för att genomföra språkbiennal i Katrineholm. Nämnden tar själv ställning till ett eventuellt genomförande, som då förväntas ske inom befintlig budgetram.

Bakgrunden var en motion om Språkbiennal i Katrineholm, inlämnad av tre ledamöter från Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Bildningsförvaltningen har inte haft möjlighet att prioritera arbetet med att genomföra en språkbiennal. Fokus har under de senaste åren varit att förbättra kunskapsresultaten. De ämnen där vi framförallt behöver lyfta resultaten har varit och är inom matematik, svenska och engelska och det är inom dessa ämnen satsningar har skett. Inom matematik har alla lärare genomgått den statliga kompetensutvecklingsinsatsen ”Matematiklyftet”, kommunen har även deltagit i SKL:s matematiksatsning PISA 2015. Just nu pågår satsningen ”Läslyftet” inom flera av våra enheter och även arbete med språkutvecklande arbetssätt har genomförts inom flera områden samt utbildning kring Språkutvecklande arbetssätt.

Bildningsnämnden beslutade att godkänna redovisad återrapport.

 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*