Anslagstavla

Det här är kommunens digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för:
  • Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd
  • Justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet
  • Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 18 juni 2018, klockan  18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Organ: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2018-06-18
Paragrafer: 75-89
Datum för uppsättande: 2018-06-26 
Datum för nedtagande: 2018-07-20
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen 

Organ: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2018-06-20

Paragrafer: 96-117
Datum för uppsättande: 2018-06-26
Datum för nedtagande: 2018-07-20
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens utskott

Organ: Personalutskottet
Sammanträdesdatum: 

Paragrafer: 
Datum för uppsättande: 
Datum för nedtagande:  
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Paragrafer: 18-28
Datum för uppsättande: 2018-06-18
Datum för nedtagande:2018-07-10
Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Paragrafer: 107 - 119
Datum för uppsättande: 2018-06-18
Datum för nedtagande: 2018-07-10
Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-19
Paragrafer: 24-31
Datum för uppsättande: 2018-06-29
Datum för nedtagande: 2018-07-23
Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen

Service- och tekniknämnden

Organ: Service- och tekniknämnden
Sammanträdesdatum: 2018-06-21
Paragrafer: 31-32, direktjustering
Datum för uppsättande: 2018-06-22
Datum för nedtagande: 2018-07-18
Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen, Katrineholm
 

Socialnämnden

Organ: Socialnämnden
Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Socialnämndens utskott

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-06-28
Paragrafer: 385-427 (386,387 och 390 direktustering)
Datum för uppsättande: 2018-06-29
Datum för nedtagande: 2018-07-25
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Organ: Socialnämndens utskott
Sammanträdesdatum: 2018-07-12
Paragrafer: 428-464
Datum för uppsättande: 2018-07-13
Datum för nedtagande: 2018-08-06
Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen Katrineholm

Valnämnden

Organ: Valnämnden
Sammanträdesdatum:

Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande: 
Förvaringsplats av protokollet: 

Viadidakt

Organ: Viadidakt
Sammanträdesdatum: 2018-06-12
Paragrafer: 19-26
Datum för uppsättande: 2018-06-19
Datum för nedtagande: 2018-07-12
Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt Katrineholm

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetsutskottet

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringspalts av protokollet: Djulögatan 46, Katrineholm

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen

Sammanträdesdatum:
Paragrafer:
Datum för uppsättande:
Datum för nedtagande:
Förvaringspalts av protokollet: Djulögatan 46, Katrineholm

 Lönenämnd Sörmland 

Organ: Lönenämnd Sörmland
Sammanträdesdatum: 2018-05-25

Paragrafer: 1-9
Datum för uppsättande: 2018-06-11
Datum för nedtagande: 2018-07-05
Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen

   

 

Övrigt

 

Delegationsbeslut


Beslut: Avslag på begäran om utlämnade av allmän handling
Paragraf: VON del § 18
Datum för uppsättande: 2018-06-27
Datum för nedtagande: 2018-07-19
Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen

Beslut: Bidrag till anhörigdag - Mercuröppenvård
Paragraf: KS del §77
Datum för uppsättande: 2018-06-27
Datum för nedtagande: 2018-07-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Bidrag till Summer Camp 2018 
Paragraf: KS del §80
Datum för uppsättande: 2018-06-29
Datum för nedtagande: 2018-07-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Medel till evenemang i stadsparken den 3 juli 2018 under fotbolls-VM
Paragraf: KS del §81
Datum för uppsättande: 2018-07-04
Datum för nedtagande: 2018-07-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Medel till evenemang i stadsparken den 7 juli 2018 under fotbolls-VM
Paragraf: KS del §82
Datum för uppsättande: 2018-07-05
Datum för nedtagande: 2018-07-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Yttrande över remiss - Kulturplan Sörmland 2019-2022
Paragraf: KS del §83
Datum för uppsättande: 2018-07-05
Datum för nedtagande: 2018-07-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen

Beslut: Samråd - detaljplan för del av fastigheterna Järven 3
Paragraf: KS del §84
Datum för uppsättande: 2018-07-05
Datum för nedtagande: 2018-07-26
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen


Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet kommunallagen

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga detta.
Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Linköping, Box 406, 581 04 Linköping.
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits
på kommunens anslagstavla.

I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas, och varför du anser att det är felaktigt.

Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Organ:
Dag:
Tid:
Plats:

 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*