3 oktober 2018

Katrineholms äldre är nöjda med äldreomsorgen

På äldreboenden svarar 88 procent i Katrineholm att de är mycket eller ganska nöjda med sitt boende. Riksgenomsnittet är 81 procent. Vid Hemtjänsten är 90 procent av de som svarat mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Det kan jämföras med riket där nöjdheten ligger på 88 procent.

Fika för boende på Lövåsgården.

Socialstyrelsen har genomfört den nationella undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?", årligen sedan 2013. Enkäten skickades till alla personer över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

De flesta äldre uppger att de är nöjda med sin äldreomsorg, men i jämförelser med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för nästan samtliga frågor. Det är en trend som syns i hela landet.

När det gäller dem som bor i äldreboende i Katrineholm är 88 procent mycket eller ganska nöjda med sitt boende. Här ligger riksgenomsnittet på 81 procent. I Katrineholm är 90 procent av de som svarat mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Det kan jämföras med riket där nöjdheten ligger på 88 procent.

Undersökningen går att bryta ner i två delar; Särskilt boende äldre och Hemtjänsten

Särskilt boende (svarande är boende på äldreboende och servicehus)
Årets resultat är en förbättring jämfört med 2017. Glädjande är att förbättringar skett på områden som har varit prioriterade under året. Detta gäller bland annat frågan om aktiviteter som ökat 9 procentenheter. Fråga: " är du nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet", 81 procent för Katrineholm, 64 procent för riksgenomsnittet.

Manikyr på en boende i Lövåsgården.

 – I år hade vi satt upp mål för att alla boenden ska erbjuda minst två aktiviteter på vardagar och en på helgdagar. Det är jättekul att se att det gett resultat, säger Josefin Sandqvist (till vänster), verksamhetschef på särskilt boende för äldre. En del i att aktiviteterna kan genomföras och blir uppskattade är de frivilliga "Nätverkare" som hjälper till. På Lövåsgården finns elva Nätverkare som är med och anordnar till exempel ansiktsbehandling, sång, pubkväll, spel och cykelturer.

 

Årets undersökning hade 21 frågor till brukarna och en fråga till närstående (om brukaren fått hjälp med att besvara enkäten). 18 frågor har förbättrat resultat sedan förra året och 4 frågor har oförändrat eller försämrat resultat sedan förra året.

Andra områden med höga betyg är bemötande, trygghet och förtroende för personalen. De frågor som har fått minst positiva svar handlar om ensamhet, vart man vänder sig med klagomål, möjlighet att träffa läkare och att komma utomhus. Men även dessa frågor, med lägre andel positiva svar, ligger högre än riksgenomsnittet i samtliga fall.

Hemtjänst
Av de som har hemtjänst är 90 procent nöjda med sin hemtjänst. Vilket är något bättre än rikets 88 procent.

I årets undersökning har 15 frågor ställts till brukarna och en fråga till anhöriga (om brukaren fått hjälp med att besvara enkäten). Sju frågor har förbättrat eller oförändrat resultat och nio frågor har försämrat resultat för Katrineholm som helhet, jämfört med förra året.

Områden med höga betyg är inom bemötande, förtroende för personal, personalen tar hänsyn till den äldres åsikter och önskemål.  De frågor som har fått minst positiva svar handlar om ensamhet, möjlighet att påverka vid vilka tider man får hjälp, vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.

Foto: Geza Simon

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*