31 juli 2018

Hemtjänsten granskas

Efter ett Facebookinlägg har Katrineholms kommuns hemtjänst fått stor uppmärksamhet i lokaltidningen och på sociala medier. En uppmärksamhet som välkomnas av ledningen vid Vård- och omsorgsförvaltningen.

- Allting som kan bidra med att utveckla hemtjänsten i kommunen är välkommet, säger Susanna Kullman förvaltningschef vård och omsorgsförvaltningen.

En vanlig kritik mot hemtjänsten gäller bristen på kontinuitet. De äldre upplever en otrygghet i att det är så många olika personer som kommer hem till dem, att personalen inte är densamma. Annan kritik, från medarbetarna, är att arbetspassen är stressiga. För lite tid att verkligen ta hand om de äldre.

Vad händer nu?

 - Vi ska alltid ge en god vård- och omsorg och inneha en god personalpolitik som innebär att nöjda medarbetare utför ett bra och professionellt arbete hos våra äldre. Det är av yttersta vikt att alla bidrar till att det fungerar på det sättet.  Nu kommer jag (läs måndag eftermiddag) träffa alla enhetschefer. Sedan kommer vi under resterande veckan träffa samtliga medarbetare vid våra nio enheter. Alla ska få komma till tals. Nu är det viktigt att vi gemensamt löser detta. För de äldres skull och för medarbetarna, säger Susanna Kullman förvaltningschef vård & omsorgsförvaltningen.

- Hemtjänsten i Katrineholm har goda förutsättningar. Ekonomiskt är vi en av de kommuner som satsar mest pengar på hemtjänsten per invånare. Vi har dessutom väldigt hög kompetens i verksamheten, med flera utbildade undersköterskor. Det är en ökad samordning via planering som krävs samt att alla som arbetar hos oss vill göra ett bra jobb.

Det är viktigt för Katrineholms kommun att:

  • de personer som får stöd av hemtjänsten får de insatser de har rätt till
  • personalen har tid att utföra insatserna
  • personalen har rimlig tid att transportera sig mellan uppdragen

Det arbete som pågår för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänsten kommer att intensifieras under hösten 2018. Detta innebär bland annat:

  • Verksamhetens chefer fortsätter att arbeta med grundbemanningen, som under året ökat med 23 årsarbetare.
  • Översyn av samtliga besöksplaner med reella tider för samtliga brukares beviljade insatser, vilket ger en organisation där personalresurserna planeras in på rätt tidpunkter i schemat.
  • Mer stöd till enhetscheferna så att de har större möjlighet att arbeta nära medarbetarna
  • Arbeta med fokusgrupper, där medarbetare kommer med synpunkter och förbättringsförslag, start i höst. Syftet är att höja kvaliteten och göra insatserna likvärdiga över hela kommunen, bättre planering av personalens färdrutter och att rimlig restid är planerad.
  • Ny teknik och digitalisering: Införandet nyckelfri hemtjänst slutförs. Även andra tekniska delar ska testas. 
  • Valfrihet för de äldre gällande matleveranser. Pilot i Valla, där det från hösten blir möjligt att välja bland 10 maträtter.

Har du frågor & funderingar angående hemtjänsten i Katrineholm?
Kontakta, E-post: susanna.kullman@katrineholm.se

 

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*