7 mars 2018

GDPR, EU:s nya regelverk för skydd av personuppgifter

EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter, dataskyddsförordningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.

Syftet med GDPR är att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter, att likrikta regelverket inom EU, och att anpassa regelverket till det alltmer digitaliserade samhället.

På svensk nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd för den personliga integriteten i regeringsformen. Sedan 1995 har också PuL funnits. Mycket i dataskyddsförordningen liknar också de regler som finns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag kommer det att vara tillåtet att behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker - och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

De förändringar som kommer att införas innebär bland annat att den som ansvarar för personuppgifter (en kommun exempelvis) behöver i större grad än tidigare göra konsekvensbedömningar vid behandling av känsliga personuppgifter, man behöver utse ett dataskyddsombud som särskilt bevakar dataskyddsfrågor, incidenter kring personuppgifter (exempelvis ett dataintrång) måste anmälas till Datainspektionen och de sanktionsavgifter som Datainspektionen kan besluta om för de som inte följer lagstiftningen höjs.

I kommunen pågår arbete för att vi ska kunna anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi ser den nya lagstiftningen som en möjlighet att på ett mer strukturerat sätt arbeta med personuppgifter, med målet att både hanteringen ska bli mer effektiv och att skyddet för enskildas personuppgifter som vi hanterar, ska bli ännu bättre.

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta kanslichef Charlotte Arnell, (charlotte.arnell@katrineholm.se eller 0150-57023), eller digitaliserings-och kommunikationschef Andreas Peterzén (andreas.peterzen@katrineholm.se eller 0150- 0150-570 45).

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*