Förvaltningarnas adresser och öppettider

Här finns förvaltningarnas adresser och öppettider samt information om ansvarsområden.

 • Bildningsförvaltningen

  Ansvarar för förskola,pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare), förskoleklass,fritidshem, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, kulturskola, elevhälsa, interkulturella enheten, KomTek,samt uppföljning av elever som avbryter sina gymnasiestudier.
 • Kommunledningsförvaltningen

  Leder planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet för KS räkning samt stödja KS och KF i ärendehanteringen. Leda, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och anskaffningsverksamhet, personalpolitik, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, IT- och kommunikation, samt arbetet med att effektivisera administrationen.
 • Kulturförvaltningen

  Ansvarar för bibliotek, kommunal kulturverksamhet, ungdomskultur, Snabba stålar, föreningsbidrag och stipendier samt konstnärlig utsmyckning i kommunen.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Samhällsbyggnadsförvaltningen samlar resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm.
 • Service- och teknikförvaltningen

  Har många strängar på sin lyra och handhar allt från friluftsliv och skolmat till kommunskydd och gatubelysning.
 • Socialförvaltningen

  Ansvarar för biståndsprövningar, behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden/insatser enligt LVU/LVM. Tillståndsgivning/tillsyn enligt alkohollagen samt handläggning enligt skuldsaneringslagen.
 • Viadidakt

  Gemensam förvaltning för vuxenutbildning och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker.
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Ansvarar bland annat för omsorg om äldre och funktionsnedsatta, hälso- och sjukvård på särskilda boenden, dagverksamhet och hemsjukvård, bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst samt verksamhet med personliga ombud
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*