Dataskyddsförordningen, GDPR

EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter. Det kallas dataskyddsförordningen (GDPR) och börjar gälla från och med den 25 maj 2018.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempels ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Vad innebär dataskyddsförordningen?

På svensk nivå finns sedan tidigare en grundlag, personuppgiftslagen (PuL) som ger ett skydd för varje persons integritet. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen.

På samma sätt som idag kommer det att vara tillåtet att behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade. Till exempel kan en person ge sitt samtycka till att få synas på kommunens bilder. Personen får då information om hur personuppgiften kommer att hanteras. Och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

Vad innebär det för Katrineholm kommun?

Den nya dataskyddsförordningen innebär ett större ansvar för den som hanterar personuppgifter. Katrineholms kommun kommer därför att behöva:

  • göra konsekvensbedömningar vid behandling av känsliga personuppgifter
  • utse ett dataskyddsombud som särskilt bevakar dataskyddsfrågor
  • anmäla incidenter kring personuppgifter (exempelvis ett dataintrång) till Datainspektionen

Hur arbetar kommunen med dataskyddsförordningen?

I kommunen pågår ett arbete för att vi ska kunna anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi ser den nya lagstiftningen som en möjlighet att på ett mer strukturerat sätt arbeta med personuppgifter. Målet  är att hanteringen av personuppgifter ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre.

Fakta om dataskyddsförordningen

GDPR står för General Data Protection Regulation, vilket på svenska betyder dataskyddsförordningen.

Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL).

Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.

Har du frågor om kommunens arbete med GDPR?

Då är du välkommen att kontakta:

Svitlana Jelisic
Telefon: 0157-430045 eller 073-3228779
dataskyddsombud@katrineholm.se   

Loading the player ...

 

Här förklaras den nya dataskyddsförordningen (GDPR) väldigt övergripande på en minut och 34 sekunder. Upplagt av Sveriges kommuner och landsting

Kommunledningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 07
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunledningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*