Vatten och avlopp

Två unga pojkar som häller vatten på varandra

För att säkerställa att invånarna i Katrineholms kommun förses med friskt dricksvatten arbetar vi på samhällsbyggnadsförvaltningen med tillsyn av de vattenverk som finns inom kommunen. Vi arbetar också med inventeringar och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar, så att dessa uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. Rent avloppsvatten leder till att vi får rena sjöar och vattendrag, minskar övergödningen och minskar risken för smittspridning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Här nedan kan du läsa mer om dricksvatten, enskilda avlopp och ladda ned våra blanketter kopplade till enskilda avlopp och avloppsanläggningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*
 • Nu gäller ny hastighet i Katrineholms tätorter

  2018-12-10 | 
  Från och med den 18 december justeras hastigheten i Katrineholms tätorter. Det här är ett led i Katrineholms kommuns arbete för ökad trafiksäkerhet. Sträckor som idag är skyltade 50 kilometer i timmen (km/h) kommer att ersättas med den nya hastigheten 40 km/h.
 • Spara el och pengar med rätt julbelysning

  2018-12-05 | 
  Idag har nästan alla nya ljusslingor energismarta LED-lampor. Däremot finns det fortfarande elljusstakar och julgransbelysningar med traditionella glödlampor. För den som vill värna om plånbok och miljö men ändå gillar julbelysning är rådet enkelt - använd ledlampor.
 • Nu genomför vi en markundersökning i Strängstorp

  2018-11-22 | 
  I slutet av november och i början av december kommer Katrineholms kommun, tillsammans med ÅF Infrastructure, att genomföra röjning och markundersökning av föreslagna lägen för gator och tomter inom fastigheten Floda-Nästorp 4:16 i Strängstorp i Katrineholms kommun.
 • Är du småhusägare? Då kanske det är dags att mäta radon

  2018-10-04 | 
  Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Enda sättet att upptäcka radon är att mäta.
 • Tänker du elda trädgårdsavfall?

  2018-10-01 | 
  Under vecka 17 och 40 får du elda torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom tätbebyggt område (områden med detaljplan). Här får du mer information om vad som gäller och tips på andra och bättre sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall.
 • Frågor och svar kring ombyggnationen av Katrineholms nya stråk

  2018-09-27 | 
  Här får du svar på de vanligaste frågorna som ställs kring byggnationen av Katrineholms nya stråk.
 • 285 000 i bidrag till förstudie om ny våtmark i Djulö

  2018-09-17 | 
  Katrineholms kommun har beviljats statliga bidrag för att genomföra en förstudie som kan möjliggöra anläggandet av en ny våtmark för dagvatten i Djulöområdet.
 • Detaljplan för Bäverstigen

  2018-09-13 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya attraktiva bostäder i Katrineholms tätort samt skapa förutsättningar för en stig längs med sjön för allmänhetens intresse och avgränsa vattenområdet som får överbyggas.
 • Nu förvandlar vi Vasavägen till en lågfartsgata

  2018-09-11 | 
  Nu fortsätter vi utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar Vasavägen (sträckan Fredsgatan-Linnévägen) till en trygg och lustfylld lågfartsgata. Vi skapar en säker miljö med två nya gångfartsområden, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.
 • Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller

  2018-09-03 | 
  Idag lanserar Energimyndigheten en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.
 • Nu inviger vi nya Talltullen

  2018-08-20 | 
  Nya Talltullen är nu helt färdigställd och det vill vi passa på att fira med dig! Lördagen den 25 augusti inviger vi nya Talltullen.
 • Frågor och svar kring avstängda parkeringsfickan på Linnévägen

  2018-08-08 | 
  Med anledning av den avstängda parkeringsfickan på Linnévägen har det uppkommit många frågor och funderingar. Här kan du läsa mer om vad som gäller.
 • Nu startar ombyggnationen av Drottninggatan

  2018-07-24 | 
  Nu förvandlar vi Drottninggatans södra del till ett tryggt gångfartsområde. Målet är att öka trafiksäkerheten men också att utvidga stadskärnan. Ombyggnationen startar under vecka 37 och planeras vara färdig under vintern 2018.
 • Ändrade öppettider på samhällsbyggnadsförvaltningen vecka 29 till 32

  2018-07-09 | 
  Under vecka 29 till 32 kommer samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst ha ändrade öppettider.
 • Tänk på det här när du ska köpa impregnerat virke i sommar

  2018-07-05 | 
  Impregnerat virke innehåller farliga ämnen. Därför är det viktigt att information och märkning av produkterna uppfyller de regler som finns för att garantera en korrekt och säker hantering av materialet, både för vår miljö och hälsa.
 • Grönplan för Katrineholm stad på granskning

  2018-07-05 | 
  Just nu har du möjlighet att tycka till om Katrineholms kommuns förslag på Grönplan för Katrineholm stad. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.
 • Nu gäller nya hastigheter i Katrineholms stad

  2018-07-02 | 
  Som ett led i Katrineholms kommuns arbete med ökad trafiksäkerhet och förbättrad stadsmiljö justeras hastigheterna i Katrineholms stad från och med 2 juli 2018.
 • Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

  2018-06-28 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ca 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.
 • Detaljplan för Tallåsskolan

  2018-06-28 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad och ombyggnad av Tallåsskolan i södra Katrineholm till en 7-9-skola med plats för ca 1300 elever, samt tillhörande friytor, angöring och parkering.
 • Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

  2018-06-20 | 
  Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.
 • Katrineholms inglasade cykelgarage gör succé hos pendlare

  2018-06-19 | 
  Katrineholms inglasade cykelgarage underlättar för pendlare att lämna bilen hemma och istället ta cykeln till jobbet. Läs mer om satsningen och hållbart resande i en artikel som Naturvårdsverket skrivit om Katrineholms cykelgarage.
 • Ny och fräsch tidning om Katrineholm ute nu!

  2018-06-13 | 
  Den här veckan har Katrineholmarna möjlighet att ta del av intressant och spännande läsning om sin kommun i en tidningsbilaga från Svenska Dagbladet. Tidningen delas ut till alla hushåll i kommunen, och även via Svenska Dagbladet i Mälardalsregionen den 13 juni. Läs tidningen här!
 • Arkeologisk undersökning inom fastigheten Sjöholm 2:2

  2018-06-01 | 
  Med start 4 juni genomför Katrineholms kommun, tillsammans med Societas Archaeologica Upsaliensis, en arkeologisk undersökning inom fastigheten Sjöholm 2:2 i Katrineholms kommun. Undersökningen sker nära Blåvingevägen.
 • Detaljplan för del av kvarteret Abborren

  2018-05-24 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus inom en fastighet som idag används av räddningstjänsten. Planområdet ligger i centrala Katrineholm i anslutning till Stadsparken.
 • Detaljplan för Vitsippan

  2018-05-24 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus i de centrala delarna av Katrineholms stad
 • Välkommen till två spännande dagar med fokus på vatten

  2018-05-17 | 
  Den 23 och 27 maj anordnar Katrineholms kommun olika aktiviteter med fokus på vatten.
 • Metria genomför mätningar i Luvsjön under vecka 17 till 18

  2018-04-20 | 
  I slutet av april och under början av maj kommer Katrineholms kommun, tillsammans med Metria, att genomföra mätningar och utsättning av föreslagna lägen för gator inom fastigheten Sjöholm 2:2 i Katrineholms kommun.
 • Inventering av enskilda avlopp i Stora Malm

  2018-04-06 | 
  Under 2018 planerar Katrineholms kommun att inventera samtliga avloppsanläggningar i Stora Malms socken. Inventeringen genomförs för att säkerställa att de enskilda avloppen uppfyller dagens miljökrav.
 • Vad gör vi åt potthålen?

  2018-03-15 | 
  Frågor och svar om varför vägarna går sönder och vad vi gör åt det.
 • Över 900 000 kronor i bidrag till Katrineholm för lokala naturvårdssatsningar

  2018-03-15 | 
  Nio naturvårdsprojekt i länet tilldelas drygt 2,3 miljoner kronor i bidrag från Länsstyrelsen i år. Fem av länets kommuner har sökt och fått bidrag. Katrineholm är en av kommunerna och har beviljats 911 600 kronor för tre olika projekt. Ett av projekten handlar om att göra tätortsnära natur mer tillgänglig för katrineholmarna.
 • Just nu: 38 lediga villatomter i Katrineholms kommun

  2018-02-12 | 
  Just nu finns det 38 lediga villatomter i Katrineholms kommun. 23 av tomterna finns i Katrineholms centralort och resterande i kringliggande tätorter. Läs mer om tomterna här.
 • Utställning av vägplan för väg 56, Katrineholm−Bie

  2018-01-23 | 
  För att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter planerar Trafikverket att bygga om väg 56 på sträckan mellan Katrineholm och Bie till 2+1 väg med mitträcke. Vägplanen är nu ute på granskning och du har möjlighet att lämna dina synpunkter fram till den 13 februari.
 • Antagna detaljplaner 2017

  2018-01-16 | 
  Under året 2017 har sju detaljplaner antagits i Katrineholms kommun och vunnit laga kraft.
 • Välkommen till nya Talltullen

  2017-12-21 | 
  Under hösten har Talltullen genomgått en stor förändring. Den gamla trafikplatsen har omvandlats till en välkomnande Katrineholmsentré, med fokus på lägre hastigheter, trygghet och säkerhet för alla som rör sig här.
 • Lämna in ditt elavfall i butik

  2017-12-06 | 
  Du vet väl om att du kan lämna ditt elavfall direkt i närmaste butik som säljer elprodukter i Katrineholm? Du kan därför gå till en butik nära dig och enkelt lämna in ditt elavfall, samtidigt som du gör en god sak för vår miljö.
 • Detaljplan för Finntorp och Lövåsen

  2017-11-14 | 
  Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för etablering av verksamheter, i första hand inom logistik och handel, men även för lättare industri, bilservice och liknande.
 • Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen

  2017-11-13 | 
  Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är dock att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet du eldar. Därför sprider Katrineholms kommun nu information om hur du kan elda på ett sätt som minskar utsläppen.
 • Detaljplan för Plogen – nytt äldreboende i Katrineholm fastigheterna Plogen 2 med flera

  2017-11-09 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt äldreboende.
 • Detaljplan för Guldregnet

  2017-11-09 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av hyreslägenheter och bostadsrätter. Förslaget omfattar tre huskroppar i 4 våningar samt terrassvåningar med totalt ca 54 lägenheter.
 • Stängt på bygglovavdelningen 26 oktober

  2017-10-23 | 
  Med anledning av att Samhällsbyggnadsförvaltningen är på strategidag kommer vår bygglovavdelning ha stängt torsdagen den 26 oktober.
 • Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sjöholm 2:2

  2017-10-18 | 
  Mellan 16-20 oktober genomför Katrineholms kommun, tillsammans med Societas Archaeologica Upsaliensis, en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sjöholm 2:2 i Katrineholms kommun. Undersökningen sker nära Blåvingevägen.
 • Arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1

  2017-10-16 | 
  I slutet av oktober kommer Katrineholms kommun, tillsammans med Arkeologerna, att genomföra en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun.
 • Arbetet med Stockholmsvägen fortsätter

  2017-10-10 | 
  Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vallavägen - Videvägen).
 • Detaljplan för fastigheten Hämplingen 21

  2017-10-05 | 
  Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheten.
 • Följ klimatfamiljernas resa mot en hållbar livsstil

  2017-09-04 | 
  Läs mer om hur du kan följa klimatfamiljernas resa mot en hållbar livsstil. Senaste bidraget kommer från familjen Bergfjord som tar med oss hem till deras bostad i Strängstorp och där de installerar solpaneler.
 • Detaljplan för del av kvarteret Pionen

  2017-08-31 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i flerbostadshus på en yta som idag används som allmän parkering i direkt närhet till Katrineholms centrum och Resecentrum.
 • Detaljplan för Tröskmaskinen 10 med flera

  2017-08-30 | 
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökad verksamhet längs Storgatan i Valla.
 • Nya öppettider för bygglovavdelningen

  2017-08-15 | 
  Katrineholms kommuns bygglovavdelning inför nya öppettider. Läs mer om öppettiderna här.
 • Nu förbättrar vi trafikmiljön på Stockholmsvägen

  2017-08-14 | 
  Vi fortsätter ombyggnationen av Katrineholms nya stråk genom att förbättra trafikmiljön på Stockholmsvägen (sträckan Vasabron – Vallavägen). Läs mer om hur trafiken påverkas under byggtiden.
 • Stort intresse för villatomter i Katrineholm

  2017-07-10 | 
  I början av juni släppte Katrineholms kommun 26 nya tomter i Katrineholms central- och tätort, och till de personer som står i kommunens tomtkö. Idag, drygt 1 månad senare, kan samhällsbyggnadsförvaltningen med glädje meddela att 13 av tomterna blivit bokade av intresserade tomtägare. Störst intresse har visats för tomterna vid Djulökvarnsvägen.
 • Katrineholm får digital parkeringskarta

  2017-07-05 | 
  Nu blir det lättare att hitta parkering i centrala Katrineholm genom en ny digital parkeringskarta.
 • Begränsade öppettider på bygglovavdelningen vecka 28 till 33.

  2017-07-03 | 
  Med anledning av semestertider kommer Katrineholms kommuns bygglovavdelning ha begränsade öppettider under vecka 28 till 33.
 • Detaljplan för Mörkhulta

  2017-06-22 | 
  Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för bostäder i småhus.
 • Lediga tomter i Katrineholms kommun

  2017-06-13 | 
  Nu finns mer information om var det finns lediga tomter i Katrineholms kommun. Anmäl ditt intresse redan idag!
 • Detaljplan för Havsörnen 21 medflera

  2017-05-24 | 
  Lämna synpunkter på förslaget senast den 14 juni 2017.
 • Klimatfamiljer tipsar om klimatsmart och djurvänligt påskpyssel

  2017-04-14 | 
  Glad påsk till er alla önskar vi med det här klimatsmarta och djurvänliga påskpysslet från en av våra klimatfamiljer.
 • Detaljplan för Djulönäs

  2016-03-23 | 
  Syftet med detaljplanen är att se över storleken på byggrätterna samt att skapa 24 nya tomter för enbostadshus på Djulönäs, Katrineholms kommun.
 • Detaljplan för Stortorget

  2015-10-13 | 
  Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.