Katrineholms nya stråk

Har du hört talas om Katrineholms nya stråk? Det är sträckan som går mellan norra infarten till Katrineholm (vid Biltema) och Djulö Kvarn. Under hösten 2016 startade ombyggnationen – det är dags att förvandla genomfarten till ett levande och lustfyllt stråk. 

Se hur Katrineholms nya stråk ska ta form


Klicka på playknappen för att starta filmklippet (0:52 min). Glöm inte att titta i HD.

Från genomfart till stråk
Tänk dig ett stråk som är en levande del av staden, där cyklister, gående och bilister samsas om den gemensamma ytan. Genomfarten har upplevts som en barriär mellan de olika stadsdelarna. Det nya stråket ska skapa bättre förutsättningar att länka samman de olika stadsdelarna, och samtidigt ge mer utrymme åt invånarna att vistas i den offentliga miljön.

Ladda ned gestaltningsprogram för stråket
Är du nyfiken på hur den långsiktliga planen ser ut för stråket genom Katrineholm? Då ska du kika närmare på vårt gestaltningsprogram för stråket. Gestaltningsprogrammet är en hjälp i arbetet med att utforma det cirka 6 kilometer långa stråket så att allt hänger ihop. Du kan ladda ned programmet via länken i högerspalten.

Det här sker 2018/2019
Utbyggnaden av stråket sker i etapper. 

Del av Vasavägen omvandlas till lågfartsgata

Oavsett om du promenerar, cyklar, åker bil eller buss ska du ha möjlighet att färdas tryggt genom Katrineholm, och samtidigt uppleva stadens grönska, liv och lustfyllda platser.

En del i Katrineholms nya stråk är utvecklingen av Vasavägen som omvandlas till lågfartsgata. Sträckan Fredsgatan-Linnévägen blir lågfartsgata och korsningarna Vasavägen/Fredsgatan och Vasavägen/Djulögatan blir gångfartsområden. Under hösten 2018 startar vi ombyggnationen och den beräknas vara färdig till hösten 2019.

Sträckan Fredsgatan – Linnévägen

På sträckan mellan Fredsgatan och Linnévägen minskas antalet körfält till ett i vardera riktning och blir lågfartsgata. Detta ger plats för träd att växa, parkeringsplatser samt breda gång- och cykelbanor på båda sidorna.

Korsningen Fredsgatan/Vasavägen

Gångfartsområdet i korsningen Fredsgatan/Vasavägen skapar en tydlig entré till Katrineholms centrum. Platsen har en form av en fjäril som omfattar korsningens fyra gator. Platsen kommer att höjas upp och utrustas med ny markbeläggning med sittplatser och tilltalande ljussättning som uppmärksammar trafikanter på att man kommer in i ett gångfartsområde.

Illustration som visar hur korsningen ska utvecklas, skiss: Sweco

Vasavägen med vy mot Vasabron. Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster.

Korsningen Djulögatan/Vasavägen

Gångfartsområdet i korsningen Djulögatan/Vasavägen förbinder Stadsparken med området framför nuvarande Räddningstjänsten. Platsen får en cirkulär form som lyfter fram entrén till Stadsparken, där ytan närmast Stadsparken blir en vacker entréyta endast för gående och cyklister.

Illustration som visar utvecklingen av området, skiss: Sweco

Vasavägen med vy mot Talltullen. Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster.

Korsningen Tegnérvägen/Eriksbergsvägen

Här byggs en upphöjd korsning med övergångsställe. Tegnérvägen öppnas även upp för trafik i både öster och i väster. En busshållplats byggs också i anslutning till korsningen.

Översiktlig ritning över lågfartsgatan

Skiss över Vasavägens ombyggnad, av: Sweco

Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster.

Stockholmsvägen

Sträckan Vasabron - Videvägen kommer att utvecklas och byggas om från 2017 och framåt. Nedan kan du läsa om de olika etapper som sker under 2017/2018. Bilden nedan visar utvecklingen av Stockholmsvägen.

Illustrationsplan som visar utvecklingen av Stockholmsvägen, illustration: Ida Andersson, Tyréns

Klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster.

Förbättring av gång- och cykelväg Stockholmsvägen (Vasabron - Vassmogatan)

På sträckan Vasabron - Vassmogatan kommer den södra gång- och cykelvägen förbättras (gång- och cykelvägen närmast järnvägen). Gång- och cykelvägen kommer att breddas och ge en tydlig separering mellan just gång och cykel. Sträckan kommer även att få en ny stadsmässig belysning.

En gång- och cykelpassage kommer att byggas över Stockholmsvägen, öster om Vallavägen. Det befintliga övergångsstället över Vallavägen kommer utvecklas med en ny cykelöverfart, samt säkras för att skapa en tryggare trafikmiljö.

Trädplantering Vasabron - Vassmogatan

Planen är att en rad med träd kommer att planteras i mitten av körbanan mellan sträckan Vasabron och Vassmogatan. Läs mer om planerna på sidorna 12-13 gestaltningsprogrammet

Cirkulationsplats vid Stockholmsvägen/Vassmogatan 

Vid korsningen Stockholmsvägen och Vassmogatan kommer en cirkulationsplats att byggas under 2017/2018. Tanken är att få ned hastigheten och skapa en säkrare trafikmiljö för cyklister, gående och bilister. Busshållplatserna vid Vassmogatan tillgänglighetsanpassas. 

Gång- cykelväg på sträckan Vassmogatan - Videvägen

Idag är Stockholmsvägen (norr om Vassmogatan) en saknad länk i cykelnätetet i Katrineholm. Sträckan är även utpekad som ett snabbstråk för cyklister med prioriterad framkomlighet. För att skapa bättre tillgänglighet och öka trafiksäkerheten till och kring Lövåsens handelsområde kommer vi att fortsätta utveckla och bygga ut gång- och cykelnätet på sträckan. 

Det här innebär att diket på östra sidan läggs igen och en 4,0-4,5 meter bred separerad gång- och cykelväg kommer att skapas. Gång- och cykelvägen kommer sedan att belysas. Gång- och cykelbanan ansluter till befintliga stråket norr om Videvägen genom att en säker cykelöverfart och övergångsställe skapas över Videvägen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Entreprenadingenjör Johan Ekstrand
Telefon: 0150 - 571 45
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*