5 juli 2018

Grönplan för Katrineholm stad

Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.

Vad är en grönplan?
Tillgång till grönområden har stor betydelse för katrineholmarnas livskvalitet och ger förutsättningar för en god hälsa. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas. Planen fungerar som en fördjupning av Katrineholms kommuns översiktsplan för staden. Grönplanen ska också användas som ett underlag för utveckling av park och natur.

Grönplanen för Katrineholm stad omfattar nedanstående område (klicka på bilden för att förstora den i ett nytt fönster i din webbläsare):

Karta som visar avgränsningen över Katrineholm stad, och det område Grönplanen avser

Grönplanens mål för Katrineholm stad

  • I framtidens Katrineholm ska alla ha god tillgång till varierade park-och naturmiljöer av hög kvalitet och med platser för avkoppling, möten och aktiviteter.
  • Den biologiska mångfalden i de gröna miljöerna ska stärkas.

Grönplan på granskning - vad händer nu?
Under december 2017 till februari 2018 har Grönplan för Katrineholm stad varit ute på samråd. Efter samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt de synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. Förslaget är omarbetat efter de synpunkter som kommit in under samrådet. Mellan 5 juli och 6 september 2018 finns ett uppdaterat förslag av planen tillgängligt för granskning. Antagande i kommunfullmäktige planeras under slutet av 2018.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en plan (i det här fallet en grönplan för Katrineholm stad) får sakägare som påverkas av förslaget och som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*