Grönplan för Katrineholm stad

Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas.

Vad är en grönplan?
Tillgång till grönområden har stor betydelse för katrineholmarnas livskvalitet och ger förutsättningar för en god hälsa. Grönplanen visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer såsom parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas. Planen fungerar som en fördjupning av Katrineholms kommuns översiktsplan för staden. Grönplanen ska också användas som ett underlag för utveckling av park och natur.

Grönplanen för Katrineholm stad omfattar nedanstående område (klicka på bilden för att förstora den i ett separat fönster):

Karta som visar avgränsningen över Katrineholm stad, och det område Grönplanen avser

Grönplanens mål för Katrineholm stad

  • I framtidens Katrineholm ska alla ha god tillgång till varierade park-och naturmiljöer av hög kvalitet och med platser för avkoppling, möten och aktiviteter.
  • Den biologiska mångfalden i de gröna miljöerna ska stärkas.

Grönplan på samråd - vad händer nu?
Under december 2017 till februari 2018 har Grönplan för Katrineholm stad varit ute på samråd. Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Förslaget kommer att omarbetas efter de synpunkter som kommer in. Därefter skickas ett reviderat förslag av planen ut för granskning. Granskning av planen planeras under våren 2018 och antagande i kommunfullmäktige planeras i augusti 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*