21 december 2017

Detaljplan för Granhammar 3:18 & 3:19

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för användning av området som ett centrum i Floda. Detta genom att tillåta bostäder, samlingslokaler och centrumverksamhet. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för att området även i framtiden ska kunna används för skoländamål.

Klicka här för att se var planområdet finns någonstans

Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse

Samråd av förslag
Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 21 december 2017 - 25 januari 2018. Planförslaget är i enlighet med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del landsbyggd.

Synpunkter på förslaget

Lämna skrifliga synpunkter på detaljplanen senast 25 januari 2018 till:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se


Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Kontaktpersoner

Planarkitekt: Jonatan Faijersson
Telefon: 0150 - 571 89

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96