9 november 2017

Detaljplan för Plogen – nytt äldreboende i Katrineholm fastigheterna Plogen 2 med flera

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett nytt äldreboende. Bygg- och miljönämnden fattade 2016-05-18 beslut om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheterna Plogen 5 samt del av fastigheterna Plogen 2, Plogen 3 och Nävertorp 5:1, Katrineholms kommun, i syfte att möjliggöra byggnation av nytt äldreboende med cirka 96 platser.

Klicka här för att se var planområdet finns någonstans

Illustration över planerad och befintlig bebyggelse

Se film över planområdet

Klicka på playknappen för att starta filmklippet. Se 0:10 sekunder in i klippet. Glöm inte att titta i HD.

Granskning av förslag
Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 9 november - 30 november 2017.

Synpunkter 

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Illustrationsplan

Samrådsredogörelse

Markteknisk undersökningsrapport

PM geoteknik

Kontaktpersoner

Planarkitekt Ellen Liljencrantz
Telefon: 0150 - 571 88

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96