9 november 2017

Detaljplan för Guldregnet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av hyreslägenheter och bostadsrätter. Förslaget omfattar tre huskroppar i 4 våningar samt terrassvåningar med totalt ca 54 lägenheter och är lokaliserat vid korsningen mellan Bievägen och Stensättersgatan.

Klicka här för att se var planområdet finns någonstans

Bild av befintlig bebyggelse inom planområdesgränsen

Granskning av förslag
Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, samt på Kulturhuset Ängeln under perioden:
9 november - 30 november 2017

Synpunkter på förslaget

Lämna skrifliga synpunkter på detaljplanen senast 30 november till:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se


Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Mark- och grundvattenundersökning

Kontaktpersoner

Planarkitekt Ellen Liljencrantz
Telefon: 0150 - 571 88

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96