21 december 2017

Detaljplan för Rådmannen 3 och del av Sandbäcken 3:1

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en ändring av områdets markanvändning från industriändamål till blandade centrumverksamheter som t.ex. skola, vårdcentral och vårdboende.

Klicka här för att se var planområdet finns någonstans

Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse

Samråd av förslag
Förslaget finns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 21 december 2017 - 25 januari 2018. Planförslaget är i enlighet med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.

Synpunkter på förslaget

Lämna skrifliga synpunkter på detaljplanen senast 25 januari 2018 till:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se


Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Planens handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Markteknisk undersökningsrapport

Riskutredning från Structor

Riskutredning från WSP

Bullerutredning från SWECO

Bullerutredning från WSP

Kontaktpersoner

Planarkitekt: Jonatan Faijersson
Telefon: 0150 - 571 89

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96