Detaljplan för Luvsjön - etapp 4 - Katrineholm
28 juni 2018

Detaljplan för Luvsjön - etapp 4

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.

Klicka här för att se var planområdet finns någonstans

Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse

Granskning av förslag
Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 28 juni - 23 augusti 2018. Planförslaget avviker från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.

Synpunkter på förslaget

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 23 augusti till:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Planens handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

Dagvattenutredning

Naturvärdesinventering för norra området

Naturvärdesinventering för södra området

Kontaktpersoner

Planarkitekt: Jonatan Faijersson
Telefon: 0150 - 571 89

Avdelningschef: Erik Bjelmrot
Telefon: 0150- 571 96