Mottagningsenheten Bryggan

I Katrineholms kommun finns en mottagningsenhet för elever i grundskolan som heter Bryggan. Bryggans verksamhet finns i stadsdelen Nävertorp i Katrineholm. Bryggan ansvarar också för modersmålstöd i förskolan, studiehandledning och modersmålsundervisning på grundskola och gymnasieskolan.

Högst åtta veckor på Bryggan

Bryggan är en sluss för nyanlända barn och ungdomar. Alla nyanlända elever ska få en likvärdig utbildning utifrån sina individuella behov och förutsättningar samt på samma villkor som för alla andra. Vårt uppdrag är att inom åtta veckor kartlägga tidigare kunskaper för att rektorerna ska kunna placera eleven i rätt årskurs och kunna planera vilka resurser som ska sättas in.

Nya elever kommer till enheten under hela året. Pedagogerna individualiserar undervisningen i sina klasser för att möta elevernas behov. Vi jobbar utifrån att ta tillvarata de kunskaper och erfarenheter som de nyanlända barnen och ungdomarna har med sig, samtidigt som vi ger en god introduktion i svensk skola och samhälle samt en god grund i svenska språket.

När kartläggningen är klar och eleven fått grundläggande information om svensk skola flyttar eleven till sin ordinarie skola.

Trygghet i skolan

För att barn och föräldrar ska känna sig trygga på Bryggan så tydliggör och förklarar vi vår verksamhet, vi använder tolk vid behov och vi översätter informationsmaterial till samtliga språk som finns bland våra elever. Våra modersmålslärare erbjuder studiehandledning på modersmålet.

Vi arbetar för att alla elever oberoende av kön, ålder och etnicitet ska känna gemenskap, trygghet, samhörighet, tolerans och glädje. Vi uppmuntrar elevernas olikheter och genusperspektiv genomsyrar verksamheten.

Översatt information om Bryggan

Kartläggning

Från den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Från den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet.

Nyanlända elever ska kartläggas i tre steg:

Steg 1: Språk och erfarenheter
Steg 2: Literacitet och numeracitet
Steg 3: Ämneskunskaper

Skolverkets pusselbild på de tre stegen i kartläggning

Steg 1 och 2 skall kartläggas inom åtta veckor och görs av Bryggan. Det ligger till underlag för rektors beslut av placering. Steg 3 kan sedan genomföras ute på skolorna.

Här kan du läsa mer på skolverkets sida:

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial

Modersmål

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål. Ungefär 950 elever i Katrineholms kommun deltar i modersmålsundervisningen varje läsår.

Bryggan ansvarar för modersmålstöd i förskolan, studiehandledning och modersmålsundervisning på grundskola och gymnasieskolan.

Läs mer om modersmålsundervisning på skolverkets hemsida:

Rätten till att utveckla sitt modersmål

Grundskolans kursplan i modersmål

Gymnasieskolans kursplan i modersmål

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan för mottagningsenheten Bryggan 2018-2019

Förkortade versioner:

Kortversion, svenska

Kortversion, engelska

Kortversion, arabiska

Kortversion, somaliska

Kortversion, kurdiska

Kortversion, farsi

Läroplan

Förberedande verksamhet

Bryggan förbereder eleven inför skolstart i ordinarie skola. Vi har därför läroplanen i åtanke när vi planerar vår pedagogiska verksamhet. Vi introducerar utvalda ämnen, informerar om det svenska skolsystemet och arbetar utifrån den värdegrund som genomsyrar den svenska skolan.
 

Läroplanen

Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har varsin läroplan. Läroplanerna liknar varandra, men bland annat skiljer sig kunskapsmålen åt i de olika läroplanerna.

Plan för mottagande av nyanlända barn och ungdomar

Kommunen har genom Bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur bemötandet av nyanlända barn och ungdomar skall genomföras.

Plan för mottagande av nyanlända barn i förskola och förskoleklass

 

Mottagningsenheten Bryggan
Postadress: Stora Malmsvägen 5, 641 50 Katrineholm
Telefon: Expedition 0150-48 82 17. Enhetschef 0150-48 82 48.
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Mottagningsenheten Bryggan
* = Obligatorisk uppgift
*