15 december 2017

Information från arbetsgruppen "Nya skolor"

Att bygga nya skolor kräver planering, samarbete och eftertanke. I Katrineholm ska vi bygga två helt nya skolor. En F-6 skola på Norr samt en ny 7-9 skola i anslutning till Järven Tallås.

Förutsättningar och möjliga planlösningar utifrån skolornas behov

I augusti 2017 startade våra gemensamma arbetsgruppsmöten på förvaltningskontoret. Varje onsdag eftermiddag har projektledare Lars Andersson och Lisa Jonsson träffat verksamhetschefer, rektorer och lärare från både Järvenskolorna, grundsärskolan samt från Östra och Västra skolan på Norr. Ungefär varannan vecka har även vår processarkitekt Anna Thörnqvist medverkat. Under dessa möten har förutsättningar och möjliga planlösningar diskuterats utifrån de behov skolorna har.

Vissa önskemål har kunnat möjliggöras medan andra önskemål inte gått att förverkliga fullt ut. Det beror på de fastställda förutsättningar som finns att förhålla sig till gällande de nya skolornas ytor. Om någon verksamhet önskat mer yta så blir det på bekostnad av någon annan verksamhet. Vår utgångspunkt i arbetet är att alla verksamheter är lika viktiga.

En annan viktig diskussion som genomsyrar processen handlar om trygghet och säkerhet på de nya skolorna. Där har också kommunens säkerhetschef varit inblandad i samtalen. Under processen arbetar Bildningsförvaltningen parallellt med en konsekvensanalys som lyfter de farhågor som framkommer och vilka åtgärder som behövs. Den bygger delvis på synpunkter vi har samlat in av berörda parter.

Under hela processen har synpunkter samlats in från flera olika håll. Möten har anordnats med berörda förvaltningar, personal från skolorna, bibliotekspersonal, KomTek, Elevhälsan, Kulturskolan samt fackliga representanter. Den 2-3 juni fanns också bildningsförvaltningen på ”Kontoret på stan” för att informera om byggnationerna till allmänheten och samla in åsikter. Alla synpunkter har tagits om hand och diskuterats av projektgrupp, ledningsgrupp och styrgrupp under processens gång.

Den första fasen har handlat om att färdigställa skisserna på hur skolorna ska utformas. Skisserna ska vara färdiga senast den 15 oktober. Fram till slutet av 2017 är det möjligt att göra mindre justeringar i ritningarna.

Verksamhetsorganisation

Från och med oktober påbörjas nästa fas. Verksamhetschefer och rektorer träffas kontinuerligt för att utforma verksamhetsorganisationen. Den planeras vara färdig i december 2018. Det innebär bland annat utformande av personalarbetslag, vilka funktioner/yrkesgrupper vi ska ha på skolan och hur vi utformar elevgrupper.

Målbilder för skolverksamheten

Senast i januari 2019, men gärna tidigare, påbörjas arbetet med att formulera strategier för målbilder för skolverksamheten. I detta arbete ingår bland annat arbetssätt, pedagogisk hållbarhet, yteffektivitet, schemaläggning, social hållbarhet och trygghet.

Planerad tid för projektering, upphandling samt produktion

Parallellt med ovanstående processer, under tiden januari 2018 till november 2018 kommer det att pågå projektering samt upphandling. Denna process drivs främst av Katrineholms Fastighets AB. Produktionstiden är beräknad att starta i november 2018 för slutbesiktning i nov - dec 2020.

Har du tankar om hur framtidens skola ska vara utformad? Vad är viktigt att tänka på, enligt dig? Skicka in dina synpunkter och förslag och bidra till arbetsgruppens fortsatta planering och arbete.

Skicka in dina synpunkter på framtidens skola­­

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*