Ärendeförteckning 2017, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde den 26 januari 2017

1. Fastställande av dagordning
2. Information om Kostnad per brukare (Ensolution)
3. Aktuell information från verksamhetschefer
4. Rapportering a ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2016
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Allmänhetens frågestund
7. Yttrande över förslag till kemikalieplan för Katrineholm 2017-2020
8. Redovisning av inkomna domar 2016
9. Yttrande över inriktningsdokument för inköp
10. Internkontrollplan för 2017
11. Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten
12. Meddelanden

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*