Ärendeförteckning 2017, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde den 26 januari 2017

1. Fastställande av dagordning
2. Information om Kostnad per brukare (Ensolution)
3. Aktuell information från verksamhetschefer
4. Rapportering a ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2016
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Allmänhetens frågestund
7. Yttrande över förslag till kemikalieplan för Katrineholm 2017-2020
8. Redovisning av inkomna domar 2016
9. Yttrande över inriktningsdokument för inköp
10. Internkontrollplan för 2017
11. Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten
12. Meddelanden

Sammanträde den 2 mars 2017

§ nr Ärende

13. Fastställande av dagordning
14. Information om bostadsanpassningsbidrag
15. Presentation av brand- och säkerhetssamordnare samt brandskyddsarbetet
16. Aktuell information från verksamhetschefer
17. Redovisning av delegationsbeslut
18. Allmänhetens frågestund
19. Patientsäkerhetsberättelse 2016
20. Yttrande över revisionsrapporten Översiktlig granskning av intern kontroll
21. Redovisning av genomförd internkontroll 2016
22. Redovisning av arbetsskador och tillbud 2016
23. Redovisning av avvikelser under 2016
24. Redovisning av synpunkter perioden juli-december 2016
25. Årsredovisning 2016
26. Anmälan om missförhållande enligt lex Sarah (brister i vårdkedja LS 1:17)
27. Revidering av delegationsordningen
28. Förändringar av boendeplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen
29. Meddelanden
30. Omprövning av personlig assistans enligt 9 § 2 p. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
31. Anmälan om bidragsbrott
32. Anmälan om lämplighet hos assistansanordnare

Sammanträde den 28 april 2017

§ nr Ärende

33. Fastställande av dagordning
34. Presentation av 2016 års resultat Kostnad per brukare (KPB)
35. Redovisning av arbetsmiljöenkät
36. Aktuell information från verksamhetschefer
37. Rapportering av ej verkställda beslut första kvartalet 2017
38. Redovisning av delegationsbeslut39. Allmänhetens frågestund
40. Yttrande över motion om äldredag för politiker
41. LS 2 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (brist i utförande av insats)
42. LS 4 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (utebliven insats)
43. LS 5 Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah (bristande bemötande, bristande dokumentation)
44. Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 för personligt ombud
45. Rekryterings- och kompetensförsörjningsplan 2017
46. Meddelanden

47. Yttrande över trafikstrategi och parkeringsstrategi
48. Val av ny kontaktpolitiker på Strandgården

Sammanträde den 8 juni 2017

§ nr Ärende

49. Fastställande av dagordning
50. Presentation av nya verksamhetschefer
51. Information om hemtjänstens verksamhet
52. Redovisning av resultat från kvalitetsmätningar och analysarbete
53. Aktuell information från verksamhetschefer
54. Redovisning av delegationsbeslut
55. Allmänhetens frågestund
56. Yttrande över motion om att göra en utredning om möjligheterna att anordna en undersköterskeutbildning för de som länge vikarierat inom omsorgen och äldrevården
57. Antagande av SKL:s rekommendation "Kvalitet i särskilt boende - rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende för äldre"
58. Uppföljning av åtgärdsplan utifrån anmälan enligt lex Sarah (brister i bemötande av anhöriga)
59. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2017
60. Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*