Ärendeförteckning 2017, socialnämnden

Socialnämnden 2017-01-25

§1 Sekretessärende

§2 Fastställande av dagordning

§3 Tema - Boendegruppen

§4 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens område

§5 Revidering av socialnämndens kvalitetsledningssystem

§6 Yttrande över remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun

§7 Angående motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

§8 Redovisning av synpunkter och klagomål 2016

§9 Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten för 2016

§10 Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017

§11 Attestförteckning 2017

§12 Verksamhetsinformation

§13 Anmälan av delegationsbeslut

§14 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-03-01

§15 Sekretessärende

§16 Sekretessärende

§17 Fastställande av dagordning

§18 TEMA - #jagmed

§19 Socialnämndens årsredovisning för 2016

§20 Yttrande över revisionsrapport om internkontrollen

§21 Internkontrollrapport för 2016 samt reviderad plan för 2015-2018

§22 Tillsynsplan för 2017

§23 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden

§24 Delegationsordning för socialnämnden

§25 Verksamhetsinformation - förvaltningens aktiviteter 2017 samt fördelning av budgetramen 2017

§26 Anmälan av delegationsbeslut

§27 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-04-19

§§ 28-34 Sekretessärenden

§35 TEMA - Ungdomsenheten

§36 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL - första kvartalet 2017

§37 Yttrande över revisionsrapport - placering av barn och unga i HVB hem

§38 Verksamhetsinformation

§39 Anmälan av delegationsbeslut

§40 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-04-19

§55 Fastställande av dagordning

§§ 56-62 Sekretessärenden

§63 TEMA- Lyckliga gatorna

§64 Val av klagomålsdelegation

§65 Val till utskott

§66 Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4

§67 Verksamhetsinformation

§68 Delegationsbeslut

§69 Meddelanden

______________

 

Skicka ett tips om sidan till någon