Ärendeförteckning 2017, socialnämnden

Socialnämnden 2017-01-25

§1 Sekretessärende

§2 Fastställande av dagordning

§3 Tema - Boendegruppen

§4 Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens område

§5 Revidering av socialnämndens kvalitetsledningssystem

§6 Yttrande över remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun

§7 Angående motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

§8 Redovisning av synpunkter och klagomål 2016

§9 Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten för 2016

§10 Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017

§11 Attestförteckning 2017

§12 Verksamhetsinformation

§13 Anmälan av delegationsbeslut

§14 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-03-01

Skicka ett tips om sidan till någon