Ärendeförteckning 2017, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2017-01-25

§ nr  Ärende

1       Kommunstyrelsens ansvarsområde

2       Personalredovisning

3       Miljöarbete i Katrineholm

4       Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun

5       Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)

6       Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

7       Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

8       Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016

9       Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016

10     Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

11     Svar på revisonsrapporten Granskning av Shared Business Service

12     Samarbetsavtal för laddstolpar för elbilsladdning

13     Yttrande i mål 8375-16 om laglighetsprövning av beslut om utbetalning av partistöd

14     Anmälan om delegationsbeslut

15     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

16     Meddelanden

 Kommunstyrelsen 2017-02-22

§ nr  Ärende

17     Kommunstyrelsens ansvarsområde

18     Regionbildning

19     Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

20     Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun

21     Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

22     Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

23     Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

24     Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

25     Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

26     Undertecknande av Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

27     Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017-remissversion

28     Omdisponering av investeringsanslag

29     Ansökan om bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnorna och Staden"

30     Revisionsrapport: granskning av beredningsprocessen

31     Familjecentral i Nävertorp

32     Kompetensförsörjningsplan kommunledningsförvaltningen

33     Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen

34     Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016

35     Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun

36     Utökning av parkeringsövervakning

37      Kommunplan

38      Anmälan om delegationsbeslut

39      Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

40      Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017-03-29

§ nr  Ärende

41     Kommunstyrelsens ansvarsområde

42     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) och personalnyckeltal

43     Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare (lägesrapport)

44     Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

45    Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

46    Förslag till renhållningsordning

47    Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

48    Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun

49    Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet

50    Svar motion friskvård för kommunens anställda

51    Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid

52    Redovisning av obesvarade motioner

53    Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

54    Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB

55    Intern kontroll 2016

56    Revisionsrapport: översiktlig granskning av intern kontroll

57    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Abborren 6 i Katrineholms kommun

58    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål, handel och restaurang inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

59    Exploateringsavtal avseende byggnation för bostadsändamål och kommunal service till exploateringsfastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler

60    Extra lönesatsning

61    Bidrag till Idrott- och kulturfestivalen 2017

62    Extra sammanträde för kommunstyrelsen

63    Anmälan om delegationsbeslut

64    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

65    Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017-04-05

§ nr  Ärende

66     Avtal om överlåtelse av fastighet, gällande del av fastigheterna Sothönan 9, Laggarhult 3:1 och Sandbäcken 3:1 (nybildade Katrineholm Sothönan 21), Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen 2017-04-26

§ nr  Ärende

67     Kommunstyrelsens ansvarsområde

68     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

69     Fokusområde - Hälsofrämjande arbetsplats och minskad sjukfrånvaro

70     Extratjänster

71     Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

72     Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

73     Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

74     Svar på motion om den politiska organisationen

75     Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

76     Svar på motion om förbud mot tiggeri

77     Enledigande och val av ny ledamot i folkhälsoutskottet

78     Entledigande och val av ny ersättare i folkhälsoutskottet

79     Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde

80     Återrapportering uppdrag - Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms gymnasie- och högstadieskolor

81     Återrapportering uppdrag - förslag på möteslokaler

82    Återrapportering uppdrag - Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler

83    Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020

84    Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

85    Anmälan om delegationsbeslut

86    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

87   Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*