Ärendeförteckning 2017, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2017-01-25

§ nr  Ärende

1       Kommunstyrelsens ansvarsområde

2       Personalredovisning

3       Miljöarbete i Katrineholm

4       Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun

5       Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)

6       Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

7       Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

8       Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016

9       Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016

10     Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

11     Svar på revisonsrapporten Granskning av Shared Business Service

12     Samarbetsavtal för laddstolpar för elbilsladdning

13     Yttrande i mål 8375-16 om laglighetsprövning av beslut om utbetalning av partistöd

14     Anmälan om delegationsbeslut

15     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

16     Meddelanden

 Kommunstyrelsen 2017-02-22

§ nr  Ärende

17     Kommunstyrelsens ansvarsområde

18     Regionbildning

19     Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

20     Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun

21     Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

22     Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

23     Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

24     Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

25     Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

26     Undertecknande av Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

27     Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017-remissversion

28     Omdisponering av investeringsanslag

29     Ansökan om bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnorna och Staden"

30     Revisionsrapport: granskning av beredningsprocessen

31     Familjecentral i Nävertorp

32     Kompetensförsörjningsplan kommunledningsförvaltningen

33     Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen

34     Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016

35     Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun

36     Utökning av parkeringsövervakning

37      Kommunplan

38      Anmälan om delegationsbeslut

39      Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

40      Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*