Ärendeförteckning kommunfullmäktige 2017

Kommunfullmäktige 2017-01-16

§ nr  Ärende

1      Val av ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB

2      Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

3      Försöksverksamhet med trygg hemgång

4      Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt)

5      Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter - medel för inköp av fastigheten Abborren 6

6      Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016

7      Svar på motion om att starta servicepunkter

8      Motion om att producera egen el via solceller

9      Interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

Kommunfullmäktige 2017-02-27

§ nr Ärende

10    Entledigande och val av ny ersättare i bildningsnämnden

11    Val av huvudman i Sörmlands Sparbank

12    Entledigande och val av ny ledamot i styrelsen för Katrineholms Tekniska Collage AB

13    Entledigande och val av ny ersättare i viadidaktnämnden

14    Entledigande av ledamot i bildningsnämnden

15    Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun

16    Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)

17    Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

18    Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

19    Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

20    Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

21    Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande - Kommunstyrelsens inställning till att ingen gång och cykelbana planeras in mellan Bie och Alberga

22    Interpellation med svar om nya stadgar för sponsring och föreningsbidrag

23    Ajournering av sammanträdet

24    Interpellation om väntetiderna på platser inom äldreboenden i Katrineholm samt antal platser utifrån Katrineholms befolkning

25    Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016

26    Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016

27    Motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

28    Motion till kommunfullmäktige om den politiska organisationen

29    Meddelanden

30    Interpellation om Skogsborgsskolans innergård

31    Interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar

32    Motion om samhällsbyggnadsnämnd

33    Interpellation om kostnader för konsulter inom kommunens förvaltningar

Kommunfullmäktige 2017-03-20

§ nr Ärende

34    Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden

35    VA-plan för Katrineholms kommun

36    Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

37    Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

38    Avtackning

39    Ajournering av sammanträdet

40    Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

41    Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

42    Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

43    Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

44    Svar på interpellation om Skogsborgsskolans innergård

45    Svar på interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar

46    Svar på interpellation om kostnader för konsulter inom kommunens förvaltningar

47    Motion planer för fler laddstationer

48    (Ny) Fråga om ekonomiska bidrag till föreningen "Somaliska institutet för demokratiska alternativ"

49    (Ny) Interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö

50    Motion om traditionell husmanskost

51    Motion om granskning av delegationsbeslut

52    Motion om förbud mot tiggeri

53    Motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

54    Meddelande

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*