Socialnämnden sammanträder

Tid: Onsdagen den 25 januari 2017, kl. 15:00

Plats: Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Nr Ärende

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. TEMA - Boendegruppen

5. Sekretessärende - separat handling

6. Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag inom socialnämndens område

7. Revidering av socialnämndens kvalitetsledningssystem

8. Yttrande över remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun

9. Angående motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

10. Redovisning av synpunkter och klagomål 2016

11. Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten för 2016

12. Ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2017

13. Attestförteckning 2017

14. Verksamhetsinformation

15. Anmälan av delegationsbeslut

16. Meddelanden

Pat Werner
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*