Kommunstyrelsen sammanträder

Tid: Onsdag den 29 mars, klockan 8.15

Plats: KTS-salen, Vita Huset 

Nr   Ärende

1.    Kommunstyrelsens ansvarsområde
       - Presentation av ny chef för VSR
       - Allmänt

2.    Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

3.    Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare (lägesrapport)

4.    Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

5.    Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

6.    Förslag till renhållningsordning

7.    Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

8.    Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun

9.    Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet

10.  Svar motion friskvård för kommunens anställda

11.  Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid

12.  Redovisning av obesvarade motioner

13.  Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

14.  Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB

15.  Intern kontroll 2016

16.  Revisionsrapport: översiktlig granskning av intern kontroll

17.  Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Abborren 6 i Katrineholms kommun

18.  Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål, handel och restaurang inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

19.  Exploateringsavtal avseende byggnation för bostadsändamål och kommunal service till exploateringsfastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler

20.  Extra lönesatsning

21.  Bidrag till Idrott- och kulturfestivalen 2017

22.  Extra sammanträde för kommunstyrelsen

23.  Anmälan om delegationsbeslut

24.  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

25.  Meddelanden

Göran Dahlström
Ordförande

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*